Wstępny zakres tematyczny

VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych

1. System ochrony zdrowia w Polsce – czy zdał najtrudniejszy egzamin?

 • Przegląd i omówienie niektórych wskaźników epidemiologicznych w Polsce od marca 2020 roku
 • Nie tylko COVID-19 – przyczyny wzrostu liczby zgonów w Polsce
 • Program Odbudowy Zdrowia Polaków – cele, narzędzia, stan realizacji
 • W jaki sposób otwierać system opieki zdrowotnej w czasie epidemii na leczenie wszystkich chorób?
 • Stan bezpieczeństwa epidemiologicznego kraju – wnioski z pandemii na wypadek wystąpienia kolejnych masowych zagrożeń

2. Szpitale w Polsce cz. I – organizacja i zarządzanie

 • Projektowane rozwiązania legislacyjne: restrukturyzacja, przekształcenia właścicielskie i konsolidacja placówek
 • Zarządzanie centralne czy samorządowe – nowoczesne planowanie działalności szpitalnej: zakres programowy i populacja objęta opieką, architektura i organizacja, zarządzanie kadrami
 • Szpital w dobie pandemii COVID-19 i potencjalnych kolejnych epidemii – główne wyzwania organizacyjne i zarządcze
 • Czy epidemia sprzyja wdrażaniu innowacji w zarządzaniu szpitalami?

3. Szpitale w Polsce cz. II – finansowanie

 • Wpływ pandemii na sytuację finansową szpitali – przegląd wybranych wskaźników rok do roku – 2019 vs. 2020
 • Na jaką tarczę finansową mogły/mogą liczyć szpitale?
 • Redefinicja sieci szpitali – czy ryczałt się sprawdził?
 • Do jakiego modelu finansowania szpitali zmierzamy?
 • Inwestycje, polityka zakupowa, optymalizacja szpitalnych kosztów
 • Premiowanie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalach – temat do dyskusji po pandemii?

4. Krajowy Program Odbudowy – jak dobrze wydać unijne pieniądze na zdrowie

 • Mechanizmy wykorzystania środków grantowych i dotacji w ramach Krajowego Programu Odbudowy
 • Kluczowe obszary wsparcia ochrony zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy – na co możemy/powinniśmy przeznaczyć środki z KPO
 • Kształcenie kadr medycznych, finansowanie badań naukowych, wykorzystanie nowoczesnych technologii medycznych, cyfryzacja ochrony zdrowia – lista priorytetów KPO
 • Możliwość wsparcia z puli KPO zmian systemowych, w tym dotyczących organizacji lecznictwa szpitalnego

5. Kadry w ochronie zdrowia

 • Przyszłość wybranych zawodów medycznych w Polsce – czy mamy strategię walki z deficytem kadr?
 • Uzupełnianie braków kadrowych w czasie pandemii – jak w praktyce wygląda zatrudnianie lekarzy spoza UE?
 • Czy obecne zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, dopuszczenia do rynku pracy, przyznawania zgody na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce są optymalne?
 • Wprowadzenie nowych zawodów pomocniczych w ochronie zdrowia – potrzeby, możliwości, przykłady

6. Opieka długoterminowa

 • Sytuacja podopiecznych zakładów opieki długoterminowej (DPS, ZOL, ZPO) w czasie epidemii – przegląd problemów
 • Czy mamy w Polsce spójną koncepcję kompleksowego podejścia do opieki nad osobami starszymi, stanowiącymi większość pacjentów korzystających z opieki długoterminowej?
 • Obecny i postulowany poziom finansowania świadczeń opieki długoterminowej w Polsce
 • Jak należy koordynować świadczenia w ramach systemu opieki długoterminowej?

7. Specjalizacje lekarskie

 • Liczba specjalizacji lekarskich w Polsce – przegląd opinii i propozycji
 • Czy potrzebny jest I stopień specjalizacji? Jak go przeprowadzić?
 • Pediatria i geriatria – wymierające specjalizacje? Motywy ich wyboru i postawy rezydentów
 • Postulowane kierunki zmian w kształceniu podyplomowym – czy należy skrócić szkolenie podyplomowe w niektórych specjalnościach?

8. Wynagrodzenia w polskiej ochronie zdrowia

 • System płac w placówkach medycznych – co wymaga pilnego uporządkowania?
 • Postulaty, protesty, strajki, negocjacje – kręte drogi do podwyżek
 • Zasady kształtowania najniższych wynagrodzeń pracowników medycznych – consensus jest możliwy?
 • Czy wynagrodzenia w ochronie zdrowia wymagają centralnych regulacji?

9. Opieka koordynowana – nie ma innej drogi

 • Koordynowana opieka medyczna – organizacja i finansowanie, postulowane zakresy
 • Koordynacja opieki nad pacjentami – wnioski z dotychczasowych dyskusji, pilotaży i programów
 • Modele opieki koordynowanej, m.in. na przykładzie nefrologii
 • Projekt „Wieś OK” – opieka koordynowana w obszarach wiejskich jako przykład poprawy dostępności świadczeń specjalistycznych

10. Bezpieczeństwo pacjenta, lekarza i szpitala

 • Rosnąca liczba roszczeń pacjentów – skala wyzwań rośnie nie tylko z powodu pandemii
 • Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej pracowników medycznych
 • Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych – pierwszy krok w budowaniu systemu no-fault w Polsce?
 • Monitorowanie, rejestr i analiza zdarzeń niepożądanych
 • Jakiej ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta potrzebujemy?

11. Ubezpieczenia szpitali

 • Specyfika szkód medycznych w szpitalach
 • Idea ubezpieczeń wzajemnych w Polsce – powrót po latach
 • Wzajemność w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych – założenia i cele
 • Szkolenia personelu medycznego – ważny element współpracy szpitali z ubezpieczycielem

12 .Polityka lekowa

 • Bezpieczeństwo lekowe kraju – czego nauczyła nas pandemia?
  Wpływ pandemii COVID-19 na wielkość i strukturę wydatków refundacyjnych
 • Fundusz Medyczny – nowe zasady finansowania farmakoterapii o wysokim poziomie innowacyjności
 • Finansowanie ze środków publicznych terapii wykraczających poza definicję produktu leczniczego

13. Przemysł farmaceutyczny

 • W jaki sposób pandemia zmieniła funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego?
 • Skala zaangażowania firm farmaceutycznych w walkę z koronawirusem
 • Oblicza innowacyjności sektora farmaceutycznego w czasach pandemii
 • Nowy Ład – czy ten program jest atrakcyjny dla inwestorów w branży farmaceutycznej?
  Co dalej z Refundacyjnym Trybem Rozwojowym?

14. Wyzwania e-Zdrowia 2021

 • Wpływ pandemii na proces cyfryzacji opieki zdrowotnej w Polsce – regres, stagnacja, przyspieszenie?
 • Kluczowe cele oraz wnioski z pilotażu prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)
 • E-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta i inne elementy e-zdrowia – dziś i jutro
 • Epidemia nie zatrzymała dynamicznego wzrostu liczby danych w ochronie zdrowia – jak sprostać temu wyzwaniu

15. Cztery oblicza telemedycyny

 • e-konsultacje
 • Telerehabilitacja
 • Telemonitoring
 • Teledydaktyka

16. Nowe technologie medyczne – w odpowiedzi na pandemię

 • Przegląd projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych będących odpowiedzią na pandemię COVID-19
 • Prezentacja wybranych projektów i możliwości/przykłady ich praktycznego zastosowania w ośrodkach medycznych
 • Czy wdrożone w warunkach pandemii rozwiązania pozostaną z nami na dłużej?

17. Cyfryzacja ochrony zdrowia

 • Technologie, które zyskują na znaczeniu: AI, big data, cloud, VR/AR
 • Rola sztucznej inteligencji w rozwoju medycyny – główne trendy, wybrane zastosowania
 • Znaczenie danych w rozwoju systemów wspomagających rynek medyczny – big data
 • Cyberzagrożenia medyczne a bezpieczeństwo danych
 • Migruj do chmury medycznej. Medycyna w chmurze, chmura w medycynie
 • Smart Hospital – od koncepcji do realizacji

18. Start-upy – panel towarzyszący finałowym prezentacjom III Konkursu Start-Up-Med

 • Wpływ pandemii na rozwój rynku start-upów
 • Ścieżki akceleracyjne dla start-upów medycznych w Polsce
 • Czy każdy pomysł musi kończyć się start-upem?
 • Warunki udanego start-upu
 • Wpływ doktoratów wdrożeniowych na rozwój medycyny

19. Sesje Agencji Badań Medycznych:

 • Polska Sieć Badań Klinicznych – szansa dla polskiej gospodarki, szansa dla polskich pacjentów
 • Niekomercyjne badania kliniczne – czy doganiamy Zachód?
 • Doświadczenia polskich badaczy w zarządzaniu epidemią COVID-19

20. Neurologia w czasach epidemii – debata o kilku chorobach

 • Choroby mózgu – wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia, lekarzami i polityką społeczną
 • Prezentacja Raportu i Strategii dla polskiej neurologii
 • Polska medycyna w obliczu zmian demograficznych – jak sprostać starzeniu się społeczeństwa w kontekście chorób neurodegeneracyjnych mózgu
 • Leczenie schorzeń neurodegeneracyjnych w Polsce na przykładzie choroby Alzheimera i choroby Parkinsona
 • Stwardnienie rozsiane – dlaczego potrzebujemy jasno wytyczonej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej dla pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem SM?

21. Nowoczesne leczenie udaru mózgu – wymiar medyczny i społeczny

 • Udar mózgu – trzecia najczęstsza przyczyna niepełnosprawności osób dorosłych w Polsce
 • Leczenie udaru mózgu w Polsce – organizacja, finansowanie, dostępność
 • Program leczenia udaru niedokrwiennego trombektomią mechaniczną – postulowane modyfikacje
 • Wpływ pandemii COVID-19 na leczenie pacjentów z udarem mózgu w Polsce

22. Profilaktyka wybranych chorób zakaźnych i cywilizacyjnych

 • Czy pandemia koronawirusa stała się przełomem w profilaktyce chorób zakaźnych w Polsce?
 • Czy mamy w Polsce system profilaktyki pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych?
 • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – zapobieganie chorobom jest zawsze tańsze, ale również wymaga inwestycji i systemowych rozwiązań
 • Aktywność jednostek samorządu terytorialnego – przykłady programów polityki zdrowotnej dotyczących chorób cywilizacyjnych

23. Onkologia w Polsce – sesja systemowa

 • Możliwości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w czasie epidemii – skala oraz skutki ograniczeń przyjęć
 • Co się zmieni po 1 stycznia 2022 r., czyli po wejściu w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej?
 • Które elementy pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej będą rozwijane po 1 stycznia 2022 r., a z których należy zrezygnować i dlaczego?
 • Czy Fundusz Medyczny i Krajowa Sieć Onkologiczna zwiększą możliwości stosowania u pacjentów w Polsce technologii o wysokim poziomie innowacyjności?
 • Onkologia dziecięca w Narodowej Strategii Onkologicznej
 • Współpraca lekarzy POZ z onkologami
 • Jak poprawić dostęp do diagnostyki i wczesnego wykrywania nowotworów w czasie pandemii COVID-19? Propozycje zmian w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

24. Choroby nowotworowe w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne

 • Nie tylko czerniak – nowotwory skóry jako szeroka grupa chorób o zróżnicowanym przebiegu i agresywności
 • Nowotwory kobiece w Polsce, m.in. rak jajnika – czy nadal zbyt późno rozpoznajemy tę chorobę?
 • Leczenie pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym – nowe możliwości terapeutyczne
 • Miejsce i znaczenie badań klinicznych dla opieki onkologicznej w Polsce

25. Hematoonkologia – potrzeby, oczekiwania i możliwości

 • Główne kierunki rozwoju terapii stosowanych w nowotworach krwi
 • Terapie komórkowe i genowe CAR-T – dlaczego stanowią przełom w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i chłoniaka?
 • Sytuacja polskich pacjentów z wybranymi nowotworami krwi, m.in. mielofibrozą, szpiczakiem plazmocytowym i przewlekłą białaczką limfocytową
 • Innowacyjne terapie ograniczone w czasie

26. Kardiologia – sieć, program i nowe technologie

 • Krajowa Sieć Kardiologiczna jako część Narodowego Programu Zdrowego Serca i Naczyń
 • Nowe technologie w kardiologii – możliwości i wyzwania dla pacjenta i systemu
 • Niewydolność serca – epidemia XXI wieku; co dalej z programem KONS?
 • Choroba niedokrwienna serca: główna przyczyna zgonów Polaków – jak zapobiegać ciężkim powikłaniom i poprawić wskaźniki zdrowotne

27. Choroby rzadkie – jest plan i co dalej?

 • Najważniejsze obszary Planu dla Chorób Rzadkich
 • Jak położyć kres „odysei diagnostycznej” polskich pacjentów z chorobami rzadkimi
 • Rejestr Chorób Rzadkich – dlaczego powinien powstać
 • Problemy pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce

28. Idiopatyczne włóknienie płuc

 • Sytuacja osób z idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF) lub podejrzeniem tej choroby w Polsce w czasach koronawirusa
 • Program lekowy w IPF – czy pandemia utrudnia jego realizację?
 • Programy lekowe w chorobach śródmiąższowych, między innymi w IPF – tylko w warunkach ambulatoryjnych?

29. Sytuacja pacjentów z HIV w Polsce

 • Wytyczne dotyczące opieki nad pacjentem z HIV
 • Nowe terapie w HIV i możliwości ich finansowania w Polsce
 • Positive Perspectives 2 – czego dowiadujemy się z polskiej wersji badania dotyczącego sytuacji pacjentów z HIV

30. Szczepienia, czyli po pierwsze skuteczna profilaktyka

 • W jaki sposób epidemia COVID-19 zmieniła społeczne postrzeganie szczepień w Polsce
 • Postulowane kierunki poszerzania Programu Szczepień Ochronnych (PSO) – w tym m.in. o szczepionki wysokoskojarzone
 • Źródła finansowania szczepień w Polsce, w tym postulowany model refundacji aptecznej
 • W jakim kierunku powinna zmierzać polityka państwa, by Polacy chcieli się szczepić nie tylko przeciwko COVID-19?
 • Projekt „Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej” w ramach programu GOSPOSTRATEG

31. Wirusowe zapalenie wątroby typu C – diagnostyka i terapia

 • Kto i kiedy powinien wykonywać badania w kierunku HCV
 • HCV niszczy wątrobę, prowadzi do jej marskości i raka wątrobowokomórkowego. Jak uniknąć takiego scenariusza?
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu C – choroba całkowicie wyleczalna, ale są pewne warunki

32. Nadwaga i otyłość – kampanie edukacyjne już nie wystarczą

 • Polityka żywieniowa w kontekście zdrowia publicznego i bezpieczeństwa konsumentów
 • Otyłość u dzieci – rosnąca skala problemu
 • „Epidemia” otyłości – wyzwanie dla zespołów interdyscyplinarnych
 • Otyłość – choroba sama w sobie, a zarazem czynnik ryzyka innych jednostek chorobowych
 • Leczenie bariatryczne – katalog wskazań i przeciwwskazań

33. Twardzina układowa – co powinniśmy o niej wiedzieć

 • Twardzina układowa – czym jest i jaki stanowi problem
 • Twardzina układowa okiem pacjenta
 • Zmiany w układzie oddechowym jako główna przyczyna śmiertelności wśród pacjentów z twardziną układową
 • Nowe możliwości leczenia choroby śródmiąższowej płuc w twardzinie układowej
 • Nowe możliwości leczenia nadciśnienia płucnego w twardzinie układowej
 • Autologiczny przeszczep komórek macierzystych szpiku w leczeniu chorych na twardzinę układową

34. Miażdżyca – główny zabójca Polaków

 • Miażdżyca u matki; miażdżyca w okresie płodowym i jej wpływ na zdrowie dziecka
 • Znaczenie wczesnych badań przesiewowych – lipidogram dla „pierwszaka”
 • Prewencja pierwotna podstawą wszelkich działań
 • Edukacja w szkole – czy doczekamy się przedmiotu „Wiedza o Zdrowiu”?
 • Nowoczesne terapie hipolipemizujące i programy – dlaczego tak trudno je rozpowszechnić
 • Znaczenie koordynacji działań systemowych na poziomie krajowym

35. Rehabilitacja i fizjoterapia w czasach COVID-19

 • Zapotrzebowanie na rehabilitację po przejściu COVID-19 – skala problemu
 • Możliwe i dostępne formy rehabilitacji
 • Dobre praktyki i standardy w rehabilitacji postcovidowej
 • Kluczowe znaczenie rehabilitacji i fizjoterapii w procesie przywracania pacjentów do aktywności społecznej, w tym zawodowej


Formy dyskusji poza blokiem sesji panelowych

 1. Pojedynek ekspertów
  Teleporada: ratunek czy porażka dla systemu opieki zdrowotnej w trakcie pandemii?

 2. Dyskusja z udziałem trzech ekspertów o profilaktyce w dobie pandemii (1:3)
  Czy epidemiczna rzeczywistość nauczyła nas skuteczniej zapobiegać chorobom zakaźnym?

 3. Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)
  Cukrzyca w Polsce: edukacja, profilaktyka, leczenie, jakość opieki diabetologicznej – z czym mamy największy problem?

 4. Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)
  Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – czy system odpowiada na potrzeby

 5. Rozmowa z trzema ekspertami (1:3)
  Czy możemy w Polsce produkować szczepionkę przeciw COVID-19?

 6. Wywiad z ekspertem (1:1)
  W jaki sposób COVID-19 wpływa na proces leczenia pacjentów z astmą ciężką

 7. Wywiad z ekspertem (1:1)
  Chirurgia szczękowo-twarzowa w Polsce: problemy kadrowe, proces kształcenia, system wynagrodzeń

 8. Dyskusja z udziałem trzech ekspertów – przedstawicieli: POZ, AOS i lecznictwa szpitalnego:
  Środki europejskie z Funduszu Odbudowy oraz w perspektywie 2021-2027 – m.in. na podstawową opiekę zdrowotną. Czy możliwe jest odwrócenie piramidy świadczeń?

 9. Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)
  Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) – co się zmieniło po wejściu w życie ustawy o Funduszu Medycznym z punktu widzenia pacjentów i świadczeniodawców

 10. Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)
  Własność prywatna vs. publiczna: optymalny system opieki zdrowotnej w kontekście doświadczeń europejskich

 11. Wywiad z ekspertem (1:1)
  Zmiany klimatyczne a zdrowie człowieka
  Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia Polaków i gospodarkę, koszty leczenia powikłań na przykładzie raportów UE i organizacji NGO w Europie

 12. Rozmowa z dwoma ekspertami (1:2)
  Funkcjonowanie jako trzeci – obok śmiertelności i zachorowalności – wskaźnik zdrowia publicznego uznany przez WHO. Jak przebyte choroby i urazy wpływają na funkcjonowanie człowieka – wnioski dla kreatorów polityki zdrowotnej

 13. Dyskusja z udziałem trzech ekspertów (1:3)
  Epidemia pracy zdalnej. Co na to medycyna pracy?
  Skutki zdrowotne powszechnej i długotrwałej pracy zdalnej z perspektywy lekarzy wybranych specjalności 

IV Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych
Wydarzenie towarzyszące VI Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych 

1. Sesja główna
Krajowa Sieć Kardiologiczna – czy to wystarczająca odpowiedź na głównego zabójcę Polaków?

 Debata

 • Miejsce polskiej kardiologii na tle Europy
 • Pierwsze doświadczenia z woj. mazowieckiego
 • Czy pionowa struktura jednostek referencyjnych jest dobrym rozwiązaniem?
 • Perspektywy włączenia kolejnych województw
 • Czy pilotażem objęte są wszystkie kluczowe schorzenia?
 • Miejsce ośrodków koordynujących a rola oddziałów wojewódzkich NFZ

2. Sesja towarzysząca
Wyzwania w medycynie sercowo-naczyniowej po pandemii
Nowe otwarcie na przyszłość czy tylko walka o powrót do normalności?

Wykład wprowadzający:
Co zmieniło się w medycynie sercowo-naczyniowej w okresie pandemii. Skąd idziemy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Dyskusja:

 • Perspektywa 2019 – gdzie byliśmy przed pandemią
 • Perspektywa 2021 – gdzie jesteśmy, jak zweryfikowaliśmy oczekiwania, jak pandemia zweryfikowała rozwój nowych technologii
 • Perspektywa 2022 – nadzieja na wyjście z okresu pandemii; jak nowe technologie pomagają w wyjściu z okresu pandemii, co zaadaptujemy z okresu pandemii, do czego nigdy nie wrócimy
 • Perspektywa 2023-2030 – spojrzenie w przyszłość

 

 

 

 

 

 

 


Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.