Agenda

Pobierz jako PDF POBIERZ AGENDĘ JAKO PLIK PDF

9.00-11.30: SESJA INAUGURACYJNA

Zdefiniowanie i omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036

więcej
 

Zdefiniowanie i omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016-2036

 • Główne zagrożenia dla zdrowia społeczeństw w XXI wieku – przegląd wybranych wskaźników epidemiologicznych
 • Choroby cywilizacyjne i przewlekłe – czy potrafimy z nimi skutecznie walczyć?
 • Czynniki demograficzne i starzejące się społeczeństwo a kształtowanie polityki zdrowotnej
 • Znaczenie profilaktyki, edukacji prozdrowotnej i medycyny zapobiegawczej
 • Najważniejsze wyzwania systemowe, organizacyjne i finansowe stojące przed politykami, środowiskiem medycznym, a także przemysłem – w jaki sposób poprawić dostęp do szybkiej diagnostyki i leczenia?
 • Wystąpienia członków Rady Naukowej HCC – zapowiedź głównych zagadnień, które zostaną poruszone podczas wybranych sesji HCC

12.00-13.30: SESJE TEMATYCZNE

 • System ochrony zdrowia w Polsce – bilans otwarcia i planowane zmiany w latach 2016-2019

  więcej
   

  System ochrony zdrowia w Polsce – bilans otwarcia i planowane zmiany w latach 2016-2019

  • Najważniejsze kierunki polityki zdrowotnej państwa po wyborach parlamentarnych w 2015 r.
  • Odejście od dotychczasowej składki – główne założenia budżetowego finansowania ochrony zdrowia; co zamiast NFZ?
  • Co zrobić, aby droga polskiego pacjenta do leczenia stała się krótsza?
  • Czy powstanie sieć szpitali?
  • Polityka lekowa – jakie zmiany i cele do osiągnięcia?
  • Sektor prywatny – jakie miejsce w systemie ochrony zdrowa?
 • Terapeutyczne wyzwania i przyszłość reumatologii

  więcej
   

  Terapeutyczne wyzwania i przyszłość reumatologii

  • Czy i kiedy medycyna personalizowana zostanie wprowadzona do leczenia chorych na choroby reumatyczne?
  • Znaczenie wczesnej diagnostyki w zapalnych chorobach reumatycznych
  • Nowe kierunki leczenia w zapalnych chorobach reumatycznych i chorobie zwyrodnieniowej
  • Ocena skuteczności aktualnie stosowanych leków w reumatoidalnym zapaleniu stawów i spondyloartropatiach
  • Ocena skuteczności aktualnie stosowanych leków w toczniu rumieniowatym układowym, zespole Sjӧgrena i twardzinie układowej
 • Skoordynowana opieka medyczna

  więcej
   

  Skoordynowana opieka medyczna

  • Jak zapewnić skoordynowaną i kompleksową opiekę medyczną w dobie postępującej specjalizacji. Czy medycyna holistyczna będzie jeszcze możliwa?
  • Opieka koordynowana jako możliwe (najlepsze?) rozwiązanie problemów polskiej służby zdrowia – za i przeciw
  • Wyzwania w obszarze koordynacji procesu leczniczego w szpitalu v
  • Struktura lecznictwa – rola, miejsce w systemie i wzajemne relacje: lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej
 • Interwencje przezskórne czy klasyczna kardiochirurgia – w poszukiwaniu równowagi między postępem technicznym a dobrem pacjenta

  więcej
   

  Interwencje przezskórne czy klasyczna kardiochirurgia – w poszukiwaniu równowagi między postępem technicznym a dobrem pacjenta

  • Wypieranie zabiegów kardiochirurgicznych przez interwencje przezskórne (PCI, TAVI, TEVAR, w przyszłości zastawki mitralne)
  • Rozwój tych zabiegów:
  • stanowi o spadku inwazyjności i poprawie bezpieczeństwa pacjentów
  • jest mocno stymulowany przez przemysł
  • jest elementem marketingu i nie zawsze przekłada się na udowodnioną korzyść dla pacjenta
  • wiąże się często z kosztami przewyższającymi rozwiązania klasyczne, a uwzględniać należy również koszt leczenia pacjenta w perspektywie wielu lat
  • Poszukiwanie równowagi w tej dziedzinie jest poważnym wyzwaniem dla polityki zdrowotnej
 • Biznes i medycyna

  więcej
   

  Biznes i medycyna

  • Razem czy osobno? Różnice między medycyną i biznesem. Wykłady w konwencji pro i contra:
  • Medycyna jest biznesem
  • Medycyna nie jest biznesem
  • Ile biznesu w medycynie i/lub medycyny w biznesie – dyskusja przedstawicieli menedżerów ochrony zdrowia, lekarzy i inwestorów lokujących kapitał w sektorze ochrony zdrowia
 • Wyzwania w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  więcej
   

  Wyzwania w ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  • Wzrost liczby złamań osteoporotycznych oraz zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawy – jedno z wyzwań związanych ze starzejącym się społeczeństwem
  • Nowoczesne techniki leczenia złamań, szczególnie u starszych osób z osteoporozą oraz endoprotezoplastyki wszystkich stawów
  • Resurfacing jako najnowsza metoda zaopatrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów
  • Aktualne trendy i kierunki rozwoju biotechnologii i biomateriałów w ortopedii
  • Nowoczesne strategie oraz ekonomiczne aspekty wczesnej diagnostyki i leczenia osteoporozy w ortopedii
 • Leczenie bólu – interdyscyplinarna dziedzina medycyny

  Badania kliniczne w Polsce – obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość

12.00-15.30: SESJE TEMATYCZNE

 • e-zdrowie: rozwiązania telemedyczne i technologie informacyjne wspierające funkcjonowanie placówek służby zdrowia Cz. I i Cz. II

  więcej
   

  e-zdrowie: rozwiązania telemedyczne i technologie informacyjne wspierające funkcjonowanie placówek służby zdrowia Cz. I i Cz. II

  • Technologie teleinformatyczne w jednostkach ochrony zdrowia – czy wykorzystujemy w Polsce ten potencjał?
  • Telemedycyna jako część procesu terapeutycznego – to znacznie więcej niż tylko sposób komunikacji i transmisji wyników badań
  • Zastosowanie rozwiązań telemedycznych w opiece nad pacjentami m.in. w kardiologii, onkologii
  • Telemedycyna w chirurgii i ortopedii; operacje teleasystowane
  • Telemonitoring chorych
  • Technologie mobilne w medycynie

14.00-15.30: SESJE TEMATYCZNE

 • Miejsce szpitali w systemie ochrony zdrowia – dziś i jutro

  więcej
   

  Miejsce szpitali w systemie ochrony zdrowia – dziś i jutro

  • Szpital jako miejsce udzielania świadczeń. Społeczna odpowiedzialność a realia prawne, ekonomiczne i rynkowe w Polsce
  • Powrót do dyskusji o sieci szpitali – zasady i kryteria kwalifikowania szpitali do ich regionalnych sieci szpitali – jeśli takie powstaną
  • Koordynacja czy konkurencja – czy w każdym powiecie musi być szpital?
  • W jaki sposób odciążyć szpitale – problem nadmiernej liczby nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji
  • Jednostki uniwersyteckie i instytuty – jak powinny funkcjonować?
  • Miejsce szpitali prywatnych w strukturze lecznictwa stacjonarnego
 • Leczenie chorób reumatycznych – aspekty finansowe i organizacyjne

  więcej
   

  Leczenie chorób reumatycznych – aspekty finansowe i organizacyjne

  • Znaczenie kosztów pośrednich w ocenie koszt-efektywność technologii medycznych w reumatologii. Metodologia liczenia kosztów pośrednich
  • Wpływ choroby na inne aspekty życia chorego, w tym przede wszystkim na ryzyko utraty pracy
  • Wycena świadczeń jako narzędzie kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce na przykładzie reumatologii
  • Potrzeba rozwiązań systemowych w zapobieganiu i leczeniu choroby zwyrodnieniowej – propozycja zmian
  • Reumatologia nie jest nauką o lecznictwie sanatoryjnym i chorobach starszych ludzi, których łamią stawy przy zmianie pogody... Konieczność zmiany myślenia i świadomości społecznej dotyczącej reumatologii – zarówno wśród chorych, jak i wśród lekarzy oraz decydentów
 • Kto nas będzie leczył? Przyszłość kadr medycznych w Polsce i na świecie

  więcej
   

  Kto nas będzie leczył? Przyszłość kadr medycznych w Polsce i na świecie

  • Przegląd tzw. specjalizacji deficytowych – jakich lekarzy najbardziej nam brakuje?
  • Systemy kształcenia lekarzy w wybranych krajach
  • Nowe metody kształcenia lekarzy – czy techniki wirtualne i symulacyjne pomogą zapełnić luki pokoleniowe w wybranych dziedzinach medycyny?
  • Czy w Polsce należy przywrócić lekarski staż podyplomowy?
  • Uczelnie niemedyczne w systemie kształcenia lekarzy – za i przeciw
 • Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia organizacyjne i finansowe

  więcej
   

  Onkologia w Polsce – wybrane zagadnienia organizacyjne i finansowe

  • Rzetelna definicja zakresu świadczeń gwarantowanych w kontekście leczenia onkologicznego
  • Możliwości zbilansowania/urealnienia koszyka świadczeń gwarantowanych
  • Fundusz Walki z Rakiem, jako jeden z przykładów rozwiązań dla polskiej onkologii
  • Programy walki z nowotworami – doświadczenia innych krajów europejskich
  • Rozwój dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych – czy skróci drogę pacjentów onkologicznych od rozpoznania choroby do podjęcia terapii?
 • Przemysł medyczny w Polsce

  więcej
   

  Przemysł medyczny w Polsce

  • Przemysł farmaceutyczny w Polsce – miejsce na rodzimym rynku leków i rola w zapewnieniu bezpieczeństw lekowego kraju
  • Krajowi producenci wyrobów medycznych, m.in. aparatury, wyposażenia, materiałów i narzędzi stosowanych w podmiotach leczniczych – udział w rynku, potencjał i kierunki rozwoju
  • Przykłady praktycznych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań i wynalazków polskich producentów w sektorze medycznym
  • Wkład wytwórców produktów leczniczych i wyrobów medycznych w gospodarkę kraju – inwestycje, miejsca pracy, udział w polski PKB
  • Obecność polskich producentów leków i wyrobów medycznych na rynkach zagranicznych
 • Media i medycyna. Komunikacja w ochronie zdrowia

  więcej
   

  Media i medycyna. Komunikacja w ochronie zdrowia

  • Rola dziennikarzy w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, także dotyczącej zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
  • Znaczenie dobrego zarządzania informacją – m.in. przygotowania informacyjnego poprzedzającego zmiany w organizacji leczenia (np. przekształcenia lub łączenie szpitali)
  • Dlaczego placówki medyczne powinny budować własną markę?
  • Dzwoni dziennikarz do szpitala, czyli jak przygotować się do kryzysu wizerunkowego?
  • Czy komunikacja to tylko media relations?
  • Budowanie dobrych relacji z pacjentami
 • Angiologia – problemy i wyzwania

  więcej
   

  Angiologia – problemy i wyzwania

  • No more amputations
  • Od obrzęku limfatycznego do słoniowacizny
  • Współczesne możliwości leczenia angiologicznego

16.00-17.30: SESJE TEMATYCZNE

 • Zarządzanie szpitalami – kilka poważnych wyzwań

  więcej
   

  Zarządzanie szpitalami – kilka poważnych wyzwań

  • Barometr finansów polskich szpitali – problem ich zadłużenia wciąż czeka na rozwiązanie
  • Warunki i przykłady udanych restrukturyzacji szpitali
  • Rozwiązania optymalizujące koszty w placówkach medycznych
  • Plany samorządów i innych organów prowadzących szpitale – przekształcenia i konsolidacje
  • Końca koniecznych inwestycji nie widać – przegląd źródeł ich finansowania
 • Możliwości leczenia niewydolności serca – to może dotyczyć każdego

  więcej
   

  Możliwości leczenia niewydolności serca – to może dotyczyć każdego

  • Mechaniczne wspomaganie serca – problemy medyczne, finansowe i etyczne
  • Możliwości leczenia niewydolności serca za pomocą wspomagania mechanicznego – zarówno urządzeń wszczepialnych, jak i zewnątrzustrojowych
  • Liczba wszczepianych urządzeń wzrasta na świecie bardzo szybko. W Polsce wciąż główną barierą jest cena
  • Problem etyczny – czy jest granica wieku, w jakim należy takie wspomaganie stosować?
  • Modele opieki ambulatoryjnej i szpitalnej nad pacjentami z niewydolnością serca
 • Polipragmazja i jatrogenia – narastający problem nie tylko medycyny

  więcej
   

  Polipragmazja i jatrogenia – narastający problem nie tylko medycyny

  • Punkt widzenia farmakologa klinicznego – wprowadzenie, definicje
  • Punkt widzenia geriatry
  • Punkt widzenia internisty
  • Dyskusja
 • Edukacja pacjentów dotycząca przestrzegania zaleceń lekarskich i zasad profilaktyki

  więcej
   

  Edukacja pacjentów dotycząca przestrzegania zaleceń lekarskich i zasad profilaktyki

  • Kto i w jaki sposób powinien kształtować prozdrowotne zachowania społeczeństwa – rola m.in. środowiska lekarskiego, administracji publicznej, samorządów, organizacji pozarządowych
  • Compliance – przed nami długa droga, czyli jak Polska wypada pod względem przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów?
  • Czy polscy pacjenci ufają lekarzom? Bez udziału chorego w procesie terapeutycznym trudno o dobre wyniki leczenia
  • W gabinecie lekarskim – aby rozmowa z pacjentem przyniosła oczekiwane efekty
  • Komunikacja lekarza z pacjentem – czy tego można się nauczyć na studiach medycznych w Polsce?
 • Wyzwania stojące przez hematologią onkologiczną w Polsce

  więcej
   

  Wyzwania stojące przez hematologią onkologiczną w Polsce

  • Czy system opieki zdrowotnej jest gotowy na podjęcie wyzwań związanych z hematoonkologią osób starszych?
  • Czy skuteczne innowacyjne technologie lekowe mogą być jednym z priorytetowych elementów nowoczesnego i sprawnego systemu opieki hematoonkologicznej?
  • Zalecenia i standardy postępowania w leczeniu nowotworów hematologicznych u osób po 65. roku życia
  • Czy możliwe jest zbudowanie efektywnego modelu w hematoonkologii i na czym on powinien polegać?
 •  
 • Innowacje w medycynie

  więcej
   

  Innowacje w medycynie

  • Finansowanie i organizacja badań nad nowymi technologiami medycznymi – wybrane zagadnienia
  • Aby z wynalazków mogli korzystać pacjenci – od pomysłu do wdrożenia, czyli jak zbudować medyczny start-up
  • W jaki sposób zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w badania nad nowymi technologiami w medycynie?
  • Przykłady praktycznych wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w wybranych dziedzinach medycyny
  • Cyfryzacja, digitalizacja, sztuczna inteligencja w służbie zdrowia i medycynie
 • Zręby nowoczesnej i kosztowo efektywnej opieki nad chorym ze schorzeniem sercowo-naczyniowym i osobą w wieku podeszłym

  więcej
   

  Zręby nowoczesnej i kosztowo efektywnej opieki nad chorym ze schorzeniem sercowo-naczyniowym i osobą w wieku podeszłym

  • Koszty społeczne leczenia chorób sercowo-naczyniowych: Polska i inne kraje Unii Europejskiej. Koszty i wskaźniki kosztowo-efektywne procedur sercowo-naczyniowych w krajach UE
  • Profilaktyka: abonament sercowo-naczyniowy (cardiovascular concierge)
  • Nowoczesne leczenie i kosztowne procedury sercowo-naczyniowe: dostęp do dodatkowych ubezpieczeń prywatnych i systemy zachęty do ich wykupu
  • Chory przewlekły wysokiego ryzyka i chory w wieku podeszłym: kompleksowa opieka telemedyczna.
  • Interdyscyplinarne podejście do leczenia chorych kardiologicznych w podeszłym wieku. Problemy socjoekonomiczne, organizacyjne, dowody medyczne

19.30

 • Bankiet

09.30-11.00: SESJE TEMATYCZNE

 • Bieżące problemy kardiologii w Polsce

  więcej
   

  Bieżące problemy kardiologii w Polsce

  • Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób sercowo-naczyniowych: Polska i świat
  • Wydatki na procedury sercowo-naczyniowe: kardiologia, kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa. Polska na tle UE
  • Idealny model opieki sercowo-naczyniowej:
  • – współpraca specjalistów (cardiovascular team)
  • – kompleksowa i kompletna diagnostyka oraz leczenie ostrych zespołów wieńcowych (pakiet kardiologiczny)
  • Nowoczesna profilaktyka pierwotna i wtórna: wpływ na epidemiologię i wyniki odległe po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych
 • Choroby płuc – kilka problemów do rozwiązania

  więcej
   

  Choroby płuc – kilka problemów do rozwiązania

  • Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP) – szybkie starzenie się płuc w starzejącym się społeczeństwie. Co z tego wynika?
  • Konieczność wdrożenia nowych, skuteczniejszych terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych w POChP
  • Obturacyjny bezdech senny (OBS) jako modyfikowalny czynnik ryzyka chorób układu krążenia. Jak poprawić w tym kontekście efektywność prewencyjną „protezy powietrznej”?
  • Zapobieganie wypadkom komunikacyjnym poprzez wczesne wykrywanie i skuteczne leczenie zaburzeń oddychania podczas snu u zawodowych kierowców.
  • Samoistne włóknienie płuc (IPF) – śmiertelna choroba płuc. Jak zwiększyć efektywność jej leczenia?
 • Od podejrzenia choroby do rozpoczęcia terapii przeciwnowotworowej

  więcej
   

  Od podejrzenia choroby do rozpoczęcia terapii przeciwnowotworowej

  • Czas oczekiwania do wybranych świadczeń onkologicznych w Polsce – krótkie podsumowanie
  • Dostęp do innowacyjnych technologii lekowych w Polsce na wybranych przykładach, m.in.: rak prostaty, rak płuca, rak piersi, czerniak i inne nowotwory skóry
  • Radykalne leczenie nowotworów – obecne możliwości i wyzwania
  • Uogólniony proces nowotworowy jako choroba przewlekła
 • Perinatologia; ginekologia i położnictwo – wybrane zagadnienia

  więcej
   

  Perinatologia; ginekologia i położnictwo – wybrane zagadnienia

  • Polityka prourodzeniowa – czy mamy taki program?
  • System opieki perinatalnej w Polsce – stan obecny i postulowane rozwiązania
  • Standardy opieki okołoporodowej – wybrana tematyka, m.in.: znieczulenie przy porodzie; poród naturalny czy cesarskie cięcie; standardy opieki nad kobietą w ciąży z powikłaniami.
 • Szpital XXI wieku. Jakość świadczeń, bezpieczeństwo pacjenta, stabilność finansowa – wybrane zagadnienia. Cz.1

  więcej
   

  Szpital XXI wieku. Jakość świadczeń, bezpieczeństwo pacjenta, stabilność finansowa – wybrane zagadnienia. Cz.1

  • Wyniki terapii – modele ich mierzenia, oceny i porównywania między różnymi placówkami ochrony zdrowia
  • Systemy akredytacji i certyfikacji podmiotów leczniczych; zarządzanie jakością w szpitalach
  • W jaki sposób premiować efekty terapii?

09.30-13.00: SESJE TEMATYCZNE

 • Leczenie cukrzycy w Polsce

  więcej
   

  Leczenie cukrzycy w Polsce

  • Cukrzyca jako problem społeczny
  • Epidemiologia cukrzycy w Polsce
  • Koszty leczenia cukrzycy
  • Organizacja opieki diabetologicznej w Polsce
  • Prewencja cukrzycy i jej powikłań
 • Neurologia – potrzeby opieki kompleksowej

  więcej
   

  Neurologia – potrzeby opieki kompleksowej

  • Epidemiologia chorób zwyrodnieniowych mózgu
  • Organizacja lecznictwa neurologicznego w kontekście trendów demograficznych w Polsce
  •  
  • Optymalny zakres wsparcia chorych na chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona
  •  
  • Program kształcenia opiekunów osób starszych
  • Stwardnienie rozsiane (SM) – zakres i skala problemu w Polsce
  • Kompleksowe postępowanie medyczne u chorych na SM w relacji do zaawansowania choroby
 •  

11.30-13.00: SESJE TEMATYCZNE

 • Szpital XXI wieku. Jakość świadczeń, bezpieczeństwo pacjenta, stabilność finansowa – wybrane zagadnienia. Cz.2

  więcej
   

  Szpital XXI wieku. Jakość świadczeń, bezpieczeństwo pacjenta, stabilność finansowa – wybrane zagadnienia. Cz.2

  • Outsourcing – skala i potencjał stosowania w poszczególnych obszarach działalności szpitala; czy obowiązujące prawo sprzyja wybieraniu optymalnej oferty outsourcingowej dla szpitala?
  • Inwestycje w szpitalu: odtworzenie czy świadomy rozwój?
  • Modele finansowania Inwestycji. Czy szpital pozostaje sam z problemem pozyskania finansowania Inwestycji?
  • Wybrane przykłady Inwestycji w szpitalu (rozbudowa, modernizacja).
 • Rozwiązania telemedyczne w kardiologii

  więcej
   

  Rozwiązania telemedyczne w kardiologii

  • Modele telekonsultacji stosowane w kardiologii (np. pacjent – lekarz POZ – specjalista)
  • Telemonitoring chorych z niewydolnością serca ze wszczepionymi układami resynchronizującymi
  • Telemetryczne diagnozowanie zaburzeń rytmu serca
 • Odnawialne źródła finansowania – ich rola we wzroście innowacyjności gospodarki

  więcej
   

  Odnawialne źródła finansowania – ich rola we wzroście innowacyjności gospodarki

  • Rola państwa w dofinansowaniu innowacji w Polsce
  • Zakres działań instytucji państwowych w kształtowaniu innowacji w Polsce
  • Potencjalne kierunki rozwoju wsparcia nowych innowacji
 • Finansowanie ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia

  więcej
   

  Finansowanie ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia

  • Modele finansowanie świadczeń zdrowotnych – czy skorzystamy z doświadczeń innych krajów?
  • W jaki sposób zwiększyć publiczne nakłady na opiekę zdrowotną?
  • Na co stać państwo i obywateli, czyli co oprócz budżetu?
  • Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – możliwości i ograniczenia
  • Jaki koszyk świadczeń gwarantowanych – kierunki ewolucji
 • Raport z badania dotyczącego jakości życia pacjentów z POChP

  więcej
   

  Raport z badania dotyczącego jakości życia pacjentów z POChP

  • POChP – dostępność terapii
  • W jaki sposób zwiększyć publiczne nakłady na opiekę zdrowotną?
  • Perspektywa płatnika w Polsce i w wybranych krajach

13.30-15.30: SESJE TEMATYCZNE

 • System compliance w szpitalu – moda czy konieczność?

  więcej
   

  System compliance w szpitalu – moda czy konieczność?

  • Zamówienia publiczne – dobre praktyki i wzorcowe dokumenty (regulaminy, umowy), jako narzędzia ułatwiające współpracę zamawiających z wykonawcami
  • System compliance w szpitalu – moda czy faktyczna potrzeba?
  • Rola systemu compliance w działalności szpitala
  • Pierwsze wdrożenie systemu compliance w szpitalu w Zakopanem
  • Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego – na co należy zwrócić uwagę?
 • Spojrzenie w przyszłość: innowacje i medycyna translacyjna w kardiologii

  więcej
   

  Spojrzenie w przyszłość: innowacje i medycyna translacyjna w kardiologii

  • Od innowacyjnej technologii do nowoczesnej organizacji usług sercowo-naczyniowych
  • 10 najważniejszych innowacji w medycynie sercowo-naczyniowej
  • Polskie osiągnięcia technologiczne i wdrożenia w medycynie sercowo-naczyniowej
  • Od pomysłu do wdrożenia: jak zbudować medyczny start-up kardiologiczny oraz pozyskać finansowanie na jego rozwój?
 • Mukowiscydoza – organizacja leczenia i dostęp do świadczeń

  więcej
   

  Mukowiscydoza – organizacja leczenia i dostęp do świadczeń

  • Projekt nowego kompleksowego świadczenia dla pacjentów z mukowiscydozą
  • Problem dorosłych pacjentów z CF – brak fachowej opieki i ośrodków.
  • Problemy w dostępie do specjalistycznych leków na przykładzie stosowania tobramycyny wziewnej w programie lekowym.
  • Transplantacje w mukowiscydozie – metoda w terapii najtrudniejszych pacjentów.
 • Pracodawcy w systemie ochrony zdrowia

  więcej
   

  Pracodawcy w systemie ochrony zdrowia

  • Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
  • Medycyna pracy w systemie zdrowia publicznego
  • Koncepcja pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych – uzupełnienie publicznego finansowania ochrony zdrowia
  • Czy w przedsiębiorstwach jest miejsca dla pełnomocników ds. zdrowia?
 • Konsultacje w medycynie – trudna sztuka dialogu decydentów ze stroną społeczną

  więcej
   

  Konsultacje w medycynie – trudna sztuka dialogu decydentów ze stroną społeczną

  • Jak uniknąć niekończących się nowelizacji przepisów – systemy efektywnego konsultowania uchwalanych aktów prawnych w Polsce i innych krajach
  • Rola ekspertów, towarzystw naukowych i organizacji zrzeszających pacjentów w procesie legislacyjnym
  • Udział ekspertów i organizacji pozarządowych w podejmowaniu decyzji refundacyjnych – rozwiązania przyjęte w wybranych krajach i polskie doświadczenia
  • Jawność i transparentność tworzenia regulacji w ochronie zdrowia – ocena funkcjonowania ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w Polsce
 • Telemedycyna – wybrane zagadnienia prawne i finansowe

  więcej
   

  Telemedycyna – wybrane zagadnienia prawne i finansowe

  • Obecne i postulowane regulacje prawne niezbędne dla rozwoju świadczeń z zastosowaniem telemedycyny oraz objęcia ich finansowaniem ze środków publicznych
  • Przykłady rozwiązań prawnych dotyczących świadczeń telemedycznych w wybranych krajach UE
  • Skala oszczędności wynikających ze stosowania telemedycyny
  • Rynek rozwiązań telemedycznych w Polsce i wybranych krajach
  • Finansowanie rozwoju nowych technologii telemedycznych
 • Aktualne wyzwania i problemy w okulistyce

  więcej
   

  Aktualne wyzwania i problemy w okulistyce

  • Powikłania okulistyczne cukrzycy jako narastający problem populacji polskiej
  • Rehabilitacja szansą na lepsze funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących
  • Finansowanie leczenia okulistycznego w województwie śląskim
  • Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – chorobą społeczną. Przyczyny i środki zaradcze
 • Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych

  więcej
   

  Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych

  • Wpływ technologii medycznych na projektowanie szpitali
  • Projektowanie architektoniczne obiektów szpitalnych z uwzględnieniem potrzeb pacjentów w podeszłym wieku
  • Projektowanie strefy społecznej w szpitalach dziecięcych
  • Dyskusja
 • 18-19 lutego 2016 r.
  Investing in Medical Innovations – Congress & Fair (IMICF)

  więcej
   

  Investing in Medical Innovations – Congress & Fair (IMICF)

  • Organizator: MedInvest Scanner (M.I.S.)
 • 18 lutego 2016 r.
  Konferencja Hospital Build & Modernization Poland 2016

  więcej
   

  Konferencja Hospital Build & Modernization Poland 2016

  I część konferencji | godz. 12.00-13.30

  • Zarządzanie projektem i finansowanie inwestycji
  • Wyzwania architektoniczne w zakresie szpitalnego IT i systemów monitorowania pacjenta
  • Projektowanie hybrydowych sal operacyjnych i pracowni obrazowych
  • Centra symulacji medycznej – proces planowania, program szkolenia przyszłej kadry medycznej

  II część konferencji | godz. 14.00-15.30

  • Zintegrowane prosektorium – case study z Kliniki Uniwersyteckiej w Leiden, Holandia
  • Higiena i bezpieczeństwo w szpitalu
  • Nowości w obrazowaniu klinicznym
 • 18 lutego 2016 r., | 14.00-15.30
  Zmiany w polityce lekowej

  więcej
   

  Panel dyskusyjny: "Zmiany w polityce lekowej – co oznaczają dla pacjentów, Ministerstwa Zdrowia oraz graczy na rynku farmaceutycznym?"

  • Planowane zmiany w ustawie refundacyjnej
  • Wykorzystanie instrumentów podziału ryzyka – nowe podejście do negocjacji z firmami farmaceutycznymi
  • System refundacji leków – co dalej po zapowiadanej likwidacji NFZ?
  • Rola rynku w kreowaniu cen leków
  • Wprowadzenie wyższych cen urzędowych leków. Czy to sposób na walkę z nielegalnym wywozem leków za granicę?
  • Finansowanie najdroższych farmakoterapii – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia

  "Skrzydła Zdrowego Biznesu" oraz "Ranking zdrowia Polski" Dziennika Gazety Prawnej - wręczenie wyróżnień

 • 20 lutego 2016 r.
  Dzień Otwarty HCC "Medycyna jest dla ludzi"

  więcej
   

  Dzień Otwarty HCC "Medycyna jest dla ludzi"

  20 lutego 2016 r. zaplanowano Dzień Otwarty HCC, pod hasłem „Medycyna jest dla ludzi”. Chcielibyśmy umożliwić w ten sposób mieszkańcom górnośląskiej aglomeracji bezpośredni kontakt z Gośćmi Kongresu – specjalistami wybranych dziedzin medycyny. Tematyka takich otwartych spotkań dotyczyć będzie szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej, a także znaczenia właściwie prowadzonej profilaktyki.


Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie