Wstępny zakres tematyczny

Na obszerny program V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, 5-6 marca 2020 roku) złoży się kilkadziesiąt sesji w sześciu ścieżkach tematycznych.

I. Polityka zdrowotna 

1. Sesja inauguracyjna: „Zdrowotna racja stanu”

 • Debata o rządowych priorytetach dotyczących zdrowia Polaków z udziałem przedstawicieli kilku resortów
 • Polityka zdrowotna i polityka społeczna – razem, a nie osobno
 • Zdrowie publiczne powinno być międzyresortowe
 • Ponadpartyjny „Pakt dla Zdrowia” – pięć miesięcy po wyborach 

2. Czy Polska jest przygotowana na starość?

 • Polityka senioralna, czyli znacznie więcej niż medycyna
 • Wskaźniki i prognozy demograficzne – od wniosków do strategii i jej realizacji
 • System opieki nad osobami starszymi – wiemy, do jakiego modelu zmierzamy?
 • Geriatria w Polsce – jaką ma przyszłość?

3. Po pierwsze profilaktyka

 • Zapobieganie chorobom i ich czynnikom ryzyka jest bardzo opłacalną inwestycją
 • Ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia – trudna droga od teorii do praktyki
 • Programy polityki zdrowotnej, czyli samorządy nie wyręczą we wszystkim państwa
 • Edukacja zdrowotna – czy mamy na nią pomysł?

4. Syndrom kodu pocztowego, czyli polskie nierówności w zdrowiu

 • Najpierw diagnoza – czy chorujemy tak samo we wszystkich województwach?
 • Znaczenie badań populacyjnych dotyczących wskaźników zdrowotnych w poszczególnych regionach kraju
 • Jak niwelować regionalne zróżnicowanie w dostępie do świadczeń zdrowotnych
 • O czym nam mówią mapy potrzeb zdrowotnych?

5. Pacjent beneficjentem i kreatorem systemu ochrony zdrowia

 • „Funduszowy” pacjent widmo. Ile nas dziś kosztuje?
 • Czynniki społeczne i kulturowe determinujące społeczne zachowania prozdrowotne
 • Jak wyzwalać zachowania prozdrowotne pracowników w firmie? 

6. Value Based Healthcare – mamy inne wyjście?

 • Po pierwsze efekty leczenia – czy potrafimy je w Polsce mierzyć i premiować?
 • Najważniejsze wnioski z dotychczasowych prób wdrażania elementów modelu VBHC w Polsce
 • Jak poszukiwać rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych o większej wartości dla systemu?
 • Przegląd wybranych doświadczeń państw – liderów we wdrażaniu VBHC 

7. Polityka lekowa państwa – są wyznaczone cele, a jak wygląda ich realizacja?

 • Co w praktyce zmieniło przyjęcie rządowego dokumentu „Polityka Lekowa Państwa”?
 • Nowelizacja i wdrażanie już istniejących przepisów – dwie drogi, jeden cel
 • Bezpieczeństwo lekowe Polaków i skala publicznych wydatków na farmakoterapie
 • Czy korzystamy ze wszystkich już dostępnych narzędzi zwiększających dostęp pacjentów do nowych, skutecznych terapii? 

8. Więcej niż przemysł – producenci leków w polskiej ochronie zdrowia i gospodarce

 • Rola farmakoterapii w procesie leczenia – kilka liczb dotyczących wybranych chorób
 • Inwestycja w skuteczne leki – jak na niej korzysta gospodarka kraju?
 • Znaczenie przemysłu farmaceutycznego dla rozwoju innowacji w medycynie
 • Refundacyjny tryb rozwojowy – co dalej? 

9. O sieci szpitali i nie tylko – kilka pytań

 • Organizacja lecznictwa stacjonarnego w Polsce – wymaga rewolucji czy ewolucyjnego wprowadzania korekt?
 • Liczba i struktura szpitali oraz oddziałów – żywiołowe zmiany czy przemyślana strategia?
 • Sieć szpitali – konieczne są modyfikacje, ale jakie?
 • Jeden koordynator lecznictwa szpitalnego w województwie? 

II. Finanse i zarządzanie

10. Czy można dokonać częściowej naprawy systemu opieki zdrowotnej bez środków finansowych?

Paradoksy systemu w poszczególnych dziedzinach medycyny na przykładach:

 • Kardiologii
 • Onkologii
 • Anestezjologii
 • POZ
 • SOR-ów i medycyny ratunkowej
 • Ortopedii 

11. Czy świadczenia zdrowotne w prywatnych placówkach medycznych powinny być finansowane m.in. ze środków publicznych (NFZ)? 

12. Kolejki do leczenia – jak możemy je skrócić?

 • Czas oczekiwania polskich pacjentów na świadczenia w wybranych dziedzinach medycyny
 • Główne przyczyny kolejek do leczenia – deficyty kadrowe, finansowe, organizacyjne
 • Czy mamy skuteczny system/narzędzia monitorowania i raportowania czasu oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej?
 • Nie tylko polski problem – jak z kolejkami do specjalistów radzą sobie w innych krajach? 

13. Zarządzanie szpitalem – wyzwania i przegląd dobrych praktyk

 • Zarządzanie kadrami, finansami i inwestycjami w szpitalach – wybrane zagadnienia
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesowym zarządzaniu szpitalem
 • Koszty w górę, czyli w jaki sposób i na czym można jeszcze bezpiecznie zaoszczędzić
 • Wymogi płatnika – kadrowe, techniczne i sanitarne; perspektywa NFZ, menedżerów szpitali i personelu medycznego 

14. Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce

 • Rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w redukcji czynników ryzyka chorób
 • Analiza efektów pilotażu POZ PLUS po roku działania projektu
 • POZ OK – czy taki model koordynacji świadczeń w POZ może być kolejnym wyborem dla świadczeniodawców
 • Pacjent 65+ u lekarza rodzinnego; model współpracy geriatrów z lekarzami rodzinnymi 

15. Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa w Polsce – wybrane zagadnienia organizacyjne

 • Badania obrazowe w rok po uwolnieniu limitów – najważniejsze wnioski
 • Czy zwiększenie liczby badań nastąpiło kosztem ich jakości?
 • Diagnostyka laboratoryjna – problemy kadrowe i finansowe
 • Laboratorium diagnostyczne – w szpitalu czy w zewnętrznej sieci? 

16. Bezpieczeństwo wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki

 • Warunki i organizacja pracy a odpowiedzialność personelu medycznego
 • Kilka słów o definicjach – błąd medyczny, zdarzenie niepożądane, zdarzenie medyczne, powikłanie, błąd organizacyjny
 • Nauczmy się uczyć na błędach – zgłaszanie zdarzeń niepożądanych to nie jest donosicielstwo
 • Czy rosnąca liczba roszczeń pacjentów skutkuje podnoszeniem poziomu zarządzania ryzykiem medycznym (klinicznym) w polskich szpitalach?

17. Lekarz sądowy – czy ta „instytucja" jest w ogóle potrzebna?

18. Medycyna w sytuacjach ekstremalnych

 • Medycyna katastrof a medycyna ratunkowa
 • Przebieg akcji ratowniczych, współpraca służb, koordynacja działań – przykłady i wnioski
 • Relacje uczestników głośnych akcji ratowniczych w 2019 roku
 • Badania diagnostyczne podczas akcji w ekstremalnych warunkach

19. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – dziś i jutro

 • Jeśli NFZ powinien mieć konkurencję, to kiedy i jaką?
 • Stan i kierunki prac nad zawartością koszyka świadczeń gwarantowanych
 • Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce – nie ma ustawy, jest rozwój
 • Możliwości wprowadzenia alternatywnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 

III. Terapie 

20. Choroby mózgu – debata z udziałem m.in. neurologów i psychiatrów

 • Obecne wskaźniki i prognozy epidemiologiczne dotyczące chorób mózgu
 • Czy nasz system ochrony zdrowia jest przygotowany na podjęcie wyzwań związanych z rosnącą liczbą osób z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi?
 • Wybrane problemy kadrowe, organizacyjne i finansowe dotyczące opieki nad pacjentami z chorobami mózgu
 • Warunki funkcjonowania sprawnego modelu kompleksowej opieki nad osobami z chorobami mózgu

21. Onkologia – wybrane zagadnienia terapeutyczne i dotyczące organizacji leczenia

 • Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej – opinie lekarzy, pacjentów, menedżerów zarządzających ośrodkami onkologicznymi
 • Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej – jej znaczenie dla jakości opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi
 • Ocena dostępu polskich pacjentów do coraz skuteczniejszych terapii w wybranych chorobach nowotworowych; leczenie sekwencyjne
 • Choroby rzadkie w onkologii 

22. Immunoterapia jako leczenie personalizowane

 • Immunoterapia – przełom w leczeniu wielu chorób nowotworowych
 • Obecny i potencjalny zakres stosowania immunoonkologii
 • Organizacja i finansowanie leczenia immunologicznego w Polsce i na świecie
 • Metoda CAR-T cells – najbardziej zaawansowana forma immunoterapii komórkowej w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego 

23. Od centralizacji do decentralizacji – radioterapia nowotworów złośliwych w latach 2011-2020 – czy jest przykładem wymiernego sukcesu onkologii w Polsce?

24. Kardiologia – interdyscyplinarne podejście do leczenia chorób sercowo-naczyniowych

 • Choroby serca i naczyń – nadal pierwszą przyczyną zgonów w Polsce; jak to zmienić?
 • Dlaczego potrzebny jest Narodowy Program Zdrowego Serca i Naczyń?
 • Programy opieki koordynowanej: KOS-Zawał, KONS i program trombektomii w udarze mózgu – wnioski, podsumowania, rekomendacje
 • W jaki sposób istotnie można zredukować czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Polsce; działania/programy na poziomie populacyjnym

25. Co zrobić, aby zmniejszyć liczbę amputacji w Polsce?

 • Główne przyczyny amputacji kończyn w Polsce; porównanie wskaźników z innymi krajami
 • Społeczna świadomość schorzeń grożących amputacją
 • Czy polski system opieki zdrowotnej zauważa osoby zagrożone amputacją?
 • W jaki sposób drastycznie zredukować liczbę amputacji kończyn w Polsce?

26. Miejsce i znaczenie angiologii w Polsce i na świecie 

27. Okulistyka – wyzwania organizacyjne i terapeutyczne

 • Organizacja i monitorowanie wyników leczenia w ośrodkach okulistycznych
 • Dostęp polskich pacjentów do nowych terapii w okulistyce – wybrane przykłady
 • Znaczenie współpracy okulistów z innymi specjalistami – na przykładzie wybranych schorzeń współistniejących 

28. Choroby rzadkie w Polsce

 • Problemy diagnostyczne, terapeutyczne i organizacyjne na przykładach wybranych jednostek chorobowych, m.in. wrodzonych chorób metabolicznych
 • Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – czy uporządkuje i uczyni bardziej efektywną opiekę nad pacjentami?
 • Obecne możliwości wczesnego diagnozowania i leczenia pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi w Polsce
 • W jaki sposób zapewnić polskim pacjentom z chorobami rzadkimi dostęp do innowacyjnych terapii?

29. Chirurgia szczękowo-twarzowa

 • Problemy kadrowe chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce – proponowane zmiany w procesie kształcenia i trybie specjalizacji
 • System wynagradzania, czyli jak zachęcić lekarzy do specjalizowania się w chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Jakość opieki pooperacyjnej – postulowane zmiany w organizacji leczenia
 • Jak poprawić jakości świadczeń z zakresu chirurgii szczękowej u dzieci

30. Cukrzyca – jak sobie radzimy z tą „epidemią XXI wieku”

 • Czy to już „pandemia cukrzycy”?
 • Zbyt późne diagnozowanie cukrzycy dramatycznie zwiększa ryzyko powikłań
 • Edukacja dotycząca cukrzycy – nadal mamy wiele do zrobienia w zakresie redukcji czynników ryzyka tej choroby
 • Jak leczymy cukrzycę w Polsce – jest postęp, ale są też oczekiwania pacjentów i lekarzy

31. Fizjoterapia – miejsce w procesie terapeutycznym i systemie opieki nad pacjentami

 • Społeczna świadomość dotycząca znaczenia fizjoterapii w procesie diagnostyczno-terapeutycznym
 • Dostęp do fizjoterapii osób cierpiących na choroby cywilizacyjne – mamy z tym w Polsce poważny problem
 • Kiedy fizjoterapia staje się praktycznie jedyną opcją terapeutyczną?
 • Profesjonaliści medyczni, wśród nich fizjoterapeuci, odchodzą z systemu opieki refundowanej – jak odwrócić ten niekorzystny trend?

IV. Nowe technologie 

32. Agencja Badań Medycznych – pierwsze doświadczenia

 • Podsumowanie dotychczasowej aktywności Agencji Badań Medycznych, w tym pierwszego konkursu dotyczącego wsparcia niekomercyjnych badań klinicznych
 • Znaczenie niekomercyjnych badań klinicznych dla systemu i pacjentów
 • Badania niekomercyjne dotyczące bardzo zaawansowanych, innowacyjnych terapii z tzw. obszaru ATMP dla indywidualnych pacjentów
 • Inne priorytetowe zadania Agencji, w tym przygotowywane badania populacyjne

33. Jak efektywnie włączać pacjentów w tworzenie i realizację innowacyjnych projektów z zakresu opieki zdrowotnej? 

34. Roboty medyczne

 • Zakres stosowania systemów robotowych w medycynie – m.in. w chirurgii, rehabilitacji i diagnostyce
 • Robot – niewolnik lekarza czy bohater pacjenta?
 • Wybrane kierunki rozwoju robotyki medycznej
 • Finansowanie procedur z zastosowaniem robotów medycznych w Polsce 

35. Nie chodzi o gadżety, czyli aplikacje i urządzenia mobilne dla zdrowia

 • Aplikacje i urządzenia mobilne w medycynie – jaki to rynek?
 • Przykłady zastosowań technologii mHealth – m.in. w monitorowaniu stanu pacjenta chorego przewlekle
 • Technologie mobilne nie zastąpią lekarzy, ale przybliżają ich do pacjentów
 • W jakim stopniu rozwiązania mobilne mogą złagodzić deficyty kadrowe w ochronie zdrowia? 

36. Bezpieczeństwo i zasady zamiany leków biologicznych i biopodobnych

 • Pojawianie się na rynku kolejnych leków biopodobnych – jak odpowiednio wykorzystać ich potencjał?
 • Postulowane zasady obejmowania refundacją kolejnych leków biopodobnych
 • Skala oszczędności wynikająca z wprowadzania do obrotu biopodobnych terapii
 • Zamiana leków biologicznych i biopodobnych w chorobach autoimmunologicznych a polskie realia

37. Konflikt interesów w sponsorowanych badaniach naukowych 

38. Inżynieria biomedyczna

 • Główne cele kształcenia na kierunku bioinżynieria
 • Znaczenie inżynierii biomedycznej w rozwoju nowych technologii medycznych
 • Jak wykorzystujemy w Polsce potencjał inżynierii biomedycznej
 • Współpraca personelu medycznego z bioinżynierami na sali operacyjnej 

39. Przekraczanie granic biologii w technologiach medycznych na przykładzie ortopedii

V. e-Zdrowie 

40. e-HCC – oblicza wyzwań związanych z cyfryzacją ochrony zdrowia

 • Cyfryzacja ochrony zdrowia – jak z tym wyzwaniem radzą sobie w innych krajach; dyskusja o wybranych rozwiązaniach i międzynarodowych doświadczeniach w zakresie dygitalizacji opieki zdrowotnej
 • Bezpieczne i efektywne gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie oraz wykorzystywanie danych – informatyzacja sektora medycznego nie jest celem samym w sobie
 • Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – projekt P1 wczoraj, dziś i jutro
 • Jak osiągnąć cyfrową dojrzałość – od gabinetu lekarskiego do dużego szpitala

41. Inteligentny szpital (Smart Hospital)

 • Czym jest Smart Hospital – case study
 • Gromadzenie, analizowanie i zarządzanie danymi w szpitalu
 • Procesy zarządcze w szpitalach stają się coraz bardziej złożone – do jakiego stopnia można je automatyzować?
 • Rozwiązania Smart Hospital a optymalizacja kosztów, w tym m.in. energooszczędność 

42. Usługi medyczne i opiekuńcze na odległość

 • Kiedy warto sięgać po rozwiązana telemedyczne – przegląd możliwych zastosowań telemedycyny w wybranych dziedzinach
 • Możliwości i znaczenie zdalnych rozwiązań w dobie starzejącego się społeczeństwa i deficytu kadr medycznych
 • Bariery utrudniające szersze wdrażanie narzędzi telemedycznych w Polsce
 • Przyszłość stosowania rozwiązań telemedycznych z perspektywy ich twórców, decydentów i płatnika świadczeń, placówek medycznych oraz pacjentów

43. Sztuczna inteligencja w medycynie

 • Wybrane obszary zastosowań sztucznej inteligencji w praktyce klinicznej
 • Etyka i bezpieczeństwo stosowania rozwiązań AI w opiece nad pacjentami
 • Analiza barier we wdrażaniu sztucznej inteligencji w placówkach ochrony zdrowia
 • Perspektywy i kierunki rozwoju sztucznej inteligencji w medycynie

44. Elektroniczna dokumentacja medyczna

 • Omówienie kluczowych przepisów regulujących zakres, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w Polsce
 • Wdrażanie EDM jako powszechnie obowiązującego standardu – na jakim etapie jesteśmy?
 • Bezpieczeństwo e-dokumentacji – techniczne i prawne aspekty prowadzenia EDM
 • Wybrane rozwiązania dotyczące cyfryzacji dokumentacji medycznej – światowe trendy i polskie doświadczenia

VI. Edukacja

45. Iluzje i mity w medycynie

46. System kształcenia lekarzy w Polsce

 • Brak kadr medycznych – spojrzenie na problem przez pryzmat zmieniających się priorytetów i potrzeb młodych Polaków wybierających drogę zawodową
 • Proponowane zmiany schematu szkolenia medycznego – od szkoły średniej po kształcenie podyplomowe
 • Jak zreformować programy studiów medycznych – m.in. zmiana organizacji i wydłużenie szkolenia klinicznego
 • Wprowadzenie umiejętności (certyfikatów) w zakresie procedur diagnostycznych i terapeutycznych 

47. Specjalizacje lekarskie

 • Liczba specjalizacji lekarskich w Polsce – przegląd opinii i propozycji
 • Czy potrzebny jest I stopień specjalizacji; jak go przeprowadzić?
 • Pediatria i geriatria – wymierające specjalizacje? Motywy ich wyboru i postawy rezydentów
 • Postulowane kierunki zmian w kształceniu podyplomowym – czy należy skrócić szkolenie podyplomowe w niektórych specjalnościach?

48. Nowe zawody medyczne w systemie ochrony zdrowia

 • Wyodrębnianie i przekazywanie kompetencji w placówkach medycznych – nie wszystko musi robić lekarz i pielęgniarka
 • Wprowadzenie nowych zawodów pomocniczych w ochronie zdrowia – przykłady i zakresy kompetencji
 • Propozycje dotyczące systemu kształcenia w nowych zawodach medycznych
 • Zawody medyczne czekające na prawne uregulowanie

49. Medycyna podróży

 • Jak przygotować się do wyjazdu, aby wakacje były zdrowe i bezpieczne
 • Profilaktyka wybranych chorób i szczepienia przed podróżą
 • Ubezpieczenia zdrowotne podczas urlopowych wojaży
 • Kilka słów o systemach ochrony zdrowia w wybranych krajach 

50. Marketing mlek modyfikowanych dla niemowląt – źródło informacji czy metoda na zwiększenie sprzedaży?

51. O lęku, stresie, traumie i agresji, czyli jak być zdrowym w XXI wieku?

52. Medycyna Anti-Age – czy umiemy zgodnie z nią żyć?

53. Fobie w medycynie – m.in. tokofobia i karcinofobia

54. Otyłość w aspekcie zdrowia reprodukcyjnego

***

Wykłady i sesje otwarte dla mieszkańców

1. Jak mądrze i bezpiecznie korzystać z „wizyt u Doktora Google”?

2. Poród naturalny czy cesarskie cięcie?

3. Grypa – fakty i mity

4. Bezpieczeństwo czy niebezpieczeństwo stosowania dodatków do żywności dla zdrowia dzieci

5. Ryzykowne zachowania młodzieży – nie tylko seksualne

6. Pozbawienie energii. Czym jest przewlekłe zmęczenie?

7. Aktywność fizyczna, czyli jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić

*Wstępny zakres tematyczny Kongresu stanowi efekt prac Rady Programowej HCC i jest obecnie poddawany konsultacjom.


Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) odbędzie się w nowym terminie – w dniach 17-18 czerwca br.

Kongres Wyzwań Zdrowotnych od pierwszej edycji powstaje w ścisłej i opartej na szacunku współpracy z partnerami, ekspertami, specjalistami. Postępując odpowiedzialnie, uwzględniając rosnące z dnia na dzień zaangażowanie przedstawicieli środowiska medycznego i decydentów w trudną do przewidzenia eskalację problemu związanego z koronawirusem, postanowiliśmy o przełożeniu zbliżającej się edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Sytuacja z rozprzestrzeniającą się na całym świecie epidemią koronawirusa tym bardziej pokazuje, jak istotna jest debata o wyzwaniach zdrowotnych. Podejmiemy ją w Katowicach, w późniejszym niż początkowo planowanym terminie, ale z pewnością bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę o koronawirusie.

Debaty, dyskusje, pojedynki ekspertów oraz wykłady otwarte i wszystkie wydarzenia towarzyszące V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych zostaną przełożone na nowy termin.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

 • Wojciech Kuśpik

  Prezes Grupy PTWP
 • Wojciech Kuta

  redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia
 • Dorota Matysik

  menedżer magazynu i portalu Rynek Zdrowia