Prelegenci

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Damian Kusz

Damian Kusz

Stanowisko: Kierownik, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Lekarz kierujący Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Ur. 13 XI 1957 w Chorzowie, syn Jerzego i Gertrudy z d. Taul. Tam ukończył w 1972 Szkołę Podstawową nr 39 im. J. Lompy i kontynuował naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Ligonia. W 1976 rozpoczął studia medyczne w ŚAM; po IV r. odbył praktykę w Klin. Intensywnej Terapii w Palermo. Dn. 28 VI 1982 zdobył tytuł i dyplom lekarza. Uchwałą Rady Wydz. Lekarskiego w Zabrzu ŚAM dn. 27 II 1992 otrzymał st. naukowy dra n. med. w zakresie medycyny – ortopedii na podstawie dysertacji „Porównawcza ocena wyników leczenia operacyjnego wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego sposobem Degi oraz Saltera”, napisanej pod kier. prof. Andrzeja Tokarowskiego. Przedstawiony dorobek naukowy oraz rozprawa „Zastosowanie badania densytometrycznego w ocenie wyników endoprotezoplastyk stawu biodrowego z uwzględnieniem komputerowej symulacji rozkładów naprężeń w tkance kostnej okołoprotezowej" (recenzenci: prof. prof. Andrzej Wall, Krystian Żołyński, Marek Synder, Bolesław Turczyński) były podstawą przeprowadzonego w ŚAM 3 XII 1998 kolokwium habilitacyjnego. Nadany przez Radę Wydz. Lekarskiego w Zabrzu st. naukowy dra hab. n. med. w zakresie medycyny – ortopedii i traumatologii zatwierdziła CK 22 II 1999. Tytuł naukowy prof. n. med. uzyskał 12 I 2012. Specj. I st. w zakresie ortopedii i traumatologii został w 1985, a specj. II st. w 1990. Szkolił się na kursach i stażach m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, RPA, Hongkongu oraz Japonii.

W 1982 zatrudnił się w II Kat. i Klin. Chirurgii Dziecięcej w Bytomiu, gdzie brał udział także w zabiegach operacyjnych wykonywanych wspólnie przez chirurgów dziecięcych oraz ortopedów i traumatologów (m.in. prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Tokarowskiego), co wpłynęło na dalszy przebieg rozwoju zawodowego K., kształtując ostatecznie jego zainteresowania naukowe. Od 1984 pracował w Kat. i Klin. Ortopedii w Bytomiu na etacie szpitalnym, od 1 X 1986 – na etacie ŚAM, zajmując kolejno stanowiska asystenta, st. asystenta i adiunkta. W listopadzie 1988, z uwagi na pogarszający się stan techniczny budynku, władze ŚAM zdecydowały o przeniesieniu Kat. i Klin. Ortopedii do nowoczesnego Szpitala Górniczego w Sosnowcu (obecnie Woj. Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary). W l. 1992–2000 pełnił funkcję ordynatora jednego z oddziałów klinicznych zreorganizowanej jednostki, funkcjonującej jako Kat. i Oddz. Kliniczny Ortopedii. Z nauczycielem i mistrzem, prof. A. Tokarowskim, współpracował aż do Jego śmierci. Z dn. 1 XII 2000 został mianowany kier. mieszczącej się w Katowicach-Ochojcu Kat. i Klin. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, włączonej w 2006 w strukturę Wydz. Lekarskiego w Katowicach; od 2003 na stanowisku prof. nadzw. ŚAM.
Funkcje pełnione w Uczelni: czł. Senackiej Komisji ds. Wydawnictw (2005–2008), czł. Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (2002-2012) i przedstawiciel SUM w Radzie Naukowej Centrum Inżynierii Biomedycznej w Gliwicach (2008-2012). Przewodniczący Rady Społecznej SP Szpitala Klinicznego nr 6 SUM - - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w K-cach Ligocie. W latach 2002-2010 był konsultantem wojewódzkim woj. śląskiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii.
Główne kierunki działalności naukowo-badawczej: endoprotezoplastyka stawów; opracowanie metodyki i wdrożenie rentgenowskiego badania densytometrycznego dwoistej energii (DEXA) do oceny wyników totalnych aloplastyk stawu biodrowego; zastosowanie modelowania numerycznego metodą elementów skończonych w prognozowaniu biofunkcjonalności i biotolerancji pooperacyjnej implantów.
Aktywny uczestnik kongresów i zjazdów naukowych, podczas których zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia (m.in. nagroda główna w sesji plakatowej na VI Kongresie EFORT - European Federation of National Associations of Orthopedics and Traumatology, Helsinki 2003 i wyróżnienie za plakat na VII Kongresie EFORT, Lizbona 2005; nagroda za publikację zamieszczoną w J Hand Surgery Br. – Kongres FESSH (European Federation of the Societies for Surgery of the Hand), Ateny 2007 i wyróżnienia redakcji za artykuły w Spine – 2012 oraz J Pediatr Orthop B – 2012 (najlepsze prace publikowane w tych czasopismach w 2012).
Przewodniczący komitetów organizacyjnych i naukowych 26 sympozjów międzynarodowych i ogólnopolskich: Biomechanika w implantologii I-VI (1997-2009), Koksartroza I-VIII (2002-2016), Nowoczesne techniki w endoprotezoplastyce stawu biodrowego (2007), Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego: bezcementowa czy cementowana ? (2010), Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana w znacznych deformacjach i destrukcjach stawu I-II (2011, 2013), Międzynarodowe Sympozjum Traumatologiczne (2011), Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego (2012) oraz Chirurgia barku (2015).

Zorganizował 12 kursów doskonalących o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w tym 4 wprowadzające do specjalizacji z ortopedii i traumatologii pod egidą Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (m.in.: Zespolenia śródszpikowe z zastosowaniem Expert Nailing System (2007), International Total Joint Replacement Course (2011), Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu biodrowego i Endoprotezoplastyka rewizyjna stawu kolanowego (2012). Wykładowca na kursach i szkoleniach zagranicznych i polskich, w tym pod auspicjami European Pediatric Orthopaedic Society i EFORT.
Dorobek naukowy K. obejmuje 266 pozycji, zamieszczonych m.in. w takich czasopismach jak: Foot&Ankle Surgery, Foot, International Orthopaedics, Journal of Hand Surgery Br, Journal of Bone and Joint Surgery Br, Journal of Pediatric Orthopaedics B, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, Maturitas, Neuroendocrinology Letters, Phlebologie, Phlebology oraz Spine, w tym: 148 artykułów, 90 streszczeń zjazdowych, jedna monografia (rozprawa habilitacyjna), 23 rozdziały w książkach, redakcje czterech podręczników (Kompendium ortopedii, Kompendium traumatologii, AO Podstawy leczenia złamań oraz Campbell's operative orthopaedics - edycja polska). Problematyka publikowanego dorobku K. dotyczy: wad wrodzonych i nabytych u dzieci (zwłaszcza rozwojowej dysplazji stawu biodrowego), urazów wielonarządowych i wielomiejscowych u dorosłych (głównie kręgosłupa i miednicy), nowoczesnych technik osteosyntezy i artroskopii, osteotomii i endoprotezoplastyki stawów.
Do najważniejszych publikacji zalicza: D. Kusz, Porównawcza ocena zmian mineralnych w kości udowej po endoprotezoplastyce cementowej stawu biodrowego typu Weller i Centrament, Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1999, T. 64, z. 4, s. 407-414; D. Kusz, J. Okrajni, Komputerowa symulacja rozkładów naprężeń w modelach kości udowej prawidłowej oraz po implantacji trzpieni typu Weller, Centrament i Parhofer-Mönch, Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2000, T. 65, z. 5, s. 519-527; D. Kusz, J. Okrajni, Porównawcza ocena rozkładów naprężeń w modelach panewki stawu biodrowego prawidłowego i po endoprotezoplastyce Parhofera-Möncha, Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2000, T. 65, z. 6, s. 657-664; D. Kusz, P. Wojciechowski, Ł. Cieliński, A. Iwaniak, J. Jurkojć, D. Gąsiorek, Stress distribution around a TKR implant: are lab results consistent with observational studies ?, Acta of Bioengineering and Biomechanics 2008, Vol. 10, No. 4, p. 21-26; D. Kusz, A. Franek, R. Wilk, P. Dolibog, E. Błaszczak, P. Wojciechowski, P. Król, P. Dolibog, B. Kusz, Wstępne wyniki leczenia martwicy głowy kości udowej zogniskowaną falą uderzeniową, Ortop. Traumat. Rehab. 2012, T. 14, z. 5, s. 436–442.
Wynikiem wieloletniej współpracy z AGH w Krakowie, Politechniką Śl. w Gliwicach i wieloma jednostkami SUM (m.in. Kat. i Zakł. Biologii Molekularnej, Kat. i Zakł. Genetyki Klinicznej, Kat. i Zakł. Biofizyki Lekarskiej, Kat. i Zakł. Mikrobiologii Lekarskiej, Kat. i Zakł. Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej) oraz L'institut de recherche en chirurgie orthopédique et sportive w Paryżu są prace opublikowane w: Acta of Bioengineering and Biomechanics, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, Biological Trace Element Research, Clinical Biomechanics, Cloning and Stem Cells, Experimental Biology and Medicine, Glycobiology, Interna Medicina, Journal of Vibroengineering, Materials Science & Engineering: C oraz Polymers for Advanced Technologies.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia i wykłady) z zakresu ortopedii i traumatologii ze studentami Wydz. Lekarskiego w Katowicach, Wydz. Nauk o Zdrowiu oraz studentami nauczanymi w języku angielskim (z USA, Tajwanu i Europejskiego Programu Unijnego Socrates – Erasmus). Promotor 13 przewodów doktorskich oraz dwóch prac magisterskich. Jest kier. 19 specjalizacji z zakresu ortopedia i traumatologia narządu ruchu. Od 2001 współautor pytań testowych i członek lub przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii.
Członek EFORT, International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT), Polish Spine Society, Pol. Tow. Chirurgii Artroskopowej, Pol. Tow. Chirurgii Ręki, Pol. Tow. Ortopedycznego i Traumatologicznego (prezes ZG 2013-2014); czł. Sekcji: Reumoortopedii, Osteosyntezy, Kolana oraz Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej), Pol. Tow. Inżynierii Medycznej (współtwórca i wiceprezes 2001-2004). Czł. rad naukowych czasopism: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Kwartalnik Ortopedyczny, Artroskopia i Chirurgia Stawów oraz Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons (wyd. pol.).
Uhonorowany: Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Pro meritis in operibus orthopaedicis medicorum polonorum cum ukrainis, za szczególny wkład w rozwój współpracy naukowej ortopedów Polski i Ukrainy, Srebrną Odznaką Honorową Za zasługi dla województwa śląskiego, Odznaką Zasłużony dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Odznaczeniem Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii, Certyfikatem Zaufania Pacjentów Laur pacjenta 2013, przyznanym w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym w kategorii: lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a także Wyróżnieniem za wieloletnią współpracę w ramach Rady Naukowej i wybitny wkład w rozwój czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. Laureat wielu nagród Rektora ŚAM/SUM za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne (m.in. organizacja procesu dydaktycznego oraz wdrożenie nowych metod edukacji studentów na kierunkach studiów w ramach Wydz. Opieki i Oświaty Zdrowotnej w roku akademickim 2002/2003), przyznanymi w 1994, 2003, 2009, 2010 i 2012.
Żonaty od 1986 z Ewą Wilk (lekarz pediatra, dr n. med), ojciec Błażeja (lekarz) i Marcina (student SUM). Zainteresowania pozazawodowe: muzyka, film, pływanie, podróże, wędrówki górskie i narciarstwo.

 

 

Bierze udział w sesjach:

 • Ortopedia geriatryczna

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Ortopedia geriatryczna

  • Diagnostyka osteoporozy
  • Złamanie osteoporotyczne
  • Endoprotezoplastyka biodra, kolana i barku
  • Rehabilitacja
 • Najnowsze technologie w ortopedii

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Najnowsze technologie w ortopedii

  • Rozwój implantologii z zastosowaniem nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych
  • Techniki 3d w ortopedii – indywidualne endoprotezy „na miarę”
  • Leczenie biologiczne w ortopedii

POWRÓT

HCC

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie