Prelegenci

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż
Krzysztof Łanda

Krzysztof Łanda

Firma: Meritum L.A.

Stanowisko: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2015-2017

Zajmowane stanowisko:Prezes Meritum L.A. sp. z o.o.  

Członkowstwa w stowarzyszeniach:ISPOR, HTAi

Zajmowane w przeszłości stanowiska:Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Polityka lekowa,Polityka wyrobów medycznych,Mapowanie potrzeb zdrowotnych,Koszyk świadczeń gwarantowanych

Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Ekspert w Dentons Business Services EMEA

Partner w Meritum L.A. sp. z o.o.

Prace aktuarialne na rzecz tworzenia polis zdrowotnych ubezpieczeń komplementarnych,Raporty aktuarialne dla innowacyjnych technologii medycznych

Partner w Medinvest Scanner sp. z o.o.

Mapowanie innowacyjnych technologii medycznych oraz ich rankingowanie zgodnie z zasadami HTA,CTR – competitive emerging technology reports,Ocena portfolio firm medycznych w ramach Due Diligence

Prezes Zarządu i Fundator Watch Health Care Foundation,Ekspert BCC ds. systemu ochrony zdrowia

Partner w HTA Audit Stabrawa, Kordecka, Łanda sp.j.

Ocena jakości:raportów oceny technologii medycznych (HTA; Health Technology Assessment),analiz efektywności klinicznej, w tym przeglądów systematycznych,analiz ekonomicznych,analiz finansowych (BIA, budget impact analysis, analiza wpływu na budżet płatnika)

Studium wykonalności,Analizy problemu decyzyjnego (APD),Opracowania rozwiązań systemowych

Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami w okresie 1 października 2006 – 31 sierpnia 2007; zakres odpowiedzialności, m.in.:

tworzenie i nadzór nad terapeutycznymi programami zdrowotnymi NFZ (programy lekowe),rankingowanie technologii wnioskowanych do objęcia programem terapeutycznym – stworzenie systemu oceny ekonomicznej w NFZ (instrukcja rankingowania),sprawozdawczość i kontrola prawidłowości rozliczeń refundacji leków; w tym analizy i monitorowanie refundacji leków w Polsce (fraud detection & fraud prevention),

sprawozdawczość i nadzór nad systemem rozliczania chemioterapii,sprawozdawczość i nadzór nad importem docelowym leków,kontrola ordynacji lekarskiej

Rada Konsultacyjna przy Agencji Oceny Technologii Medycznych; przedstawiciel NFZ w Radzie Konsultacyjnej przy AOTM

Zespół Gospodarki Lekiem przy Ministrze Zdrowia; przedstawiciel NFZ w Zespole Gospodarki Lekiem przy Ministrze Zdrowia (dziś Komisja Ekonomiczna)

Międzynarodowe Stowarzyszenie Health Technology Assessment International (HTAi);

Zajmowane stanowisko:Członek Zarządu (Board of Directors) HTAi w latach 2004-2007; Przewodniczący AMC (Chairman of the Annual Meetings Committee);

HTA Consulting Łanda,Rodzaj działalności:Naukowo-badawcza; szkoleniowa; doradcza

Zajmowane stanowisko:Prezes HTA Consulting: Analizy efektywności, analizy ekonomiczne i finansowe, APD, promocja oraz organizacja szkoleń dotyczących opieki zdrowotnej opartej na dowodach naukowych (EBHC, Evidence-Based Health Care), w tym EBM, HTA, FE, bazy informacji medycznych i ekonomicznych

Jednostka organizacyjna związana z ochroną zdrowia i ze zdrowiem publicznym; jednostka budżetowa

Rodzaj działalności:Naukowo-badawcza; szkoleniowa; doradcza

Zajmowane stanowisko:Kierownik Biura Standaryzacji w latach 1998-2001; na kierowniczym stanowisku przez 3,5 roku: Analizy efektywności, analizy ekonomiczne, raporty HTA, szkolenia z zakresu i promocja opieki zdrowotnej opartej na dowodach naukowych (EBHC, Evidence-Based Health Care); opracowywanie wytycznych i standardów postępowania; współpraca z Cochrane Collaboration

Harvard-Jagiellonian Consortium for Health, Rodzaj działalności:Doradcza; szkoleniowa

Zajmowane stanowisko:Konsultant – stażysta, Analizy na rzecz reformy służby zdrowia w Polsce na szczeblu centralnym i lokalnym; szkolenia i konferencje; doradztwo z zakresu standardów postępowania, Disease Management i DRGs

WYKSZTAŁCENIE

rodzaj instytucji organizującej kształcenie:Akademia Medyczna w Lublinie; tytuł lekarza medycyny

rodzaj instytucji organizującej kształcenie:Podyplomowa Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH: angielski - Bardzo dobra w mowie i w piśmie, zarówno bierna, jak i czynna; TOEFL – wynik bardzo dobry; rosyjski - Średnia w mowie i w piśmie, dostateczna znajomość bierna i podstawowa czynna

ZAINTERESOWANIA POZAZAWODOWE:Żeglarstwo,Sternik jachtowy,Nurkowanie,Advanced Open Water Diver,Szachy                     

PUBLIKACJE

Podręczniki:

"Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka" Łanda, Wendykowska, Lis, Adamski, Bondaryk, Głogowski, Gierczyński, Budasz-Świderska, Ofierska-Sujkowska, Skrzekowska-Baran, Władysiuk; CEESTAHC, Kraków/Warszawa 2009

„Podstawowe cechy i zasady tworzenia koszyków świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach” Łanda, Władysiuk-Blicharz, Nadzieja, Gąsiorowski, Dziadyk; HTA Consulting, Kraków 2006

„Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach - możliwości wykorzystania w Polsce” Łanda, Nadzieja, Plisko, Władysiuk-Blicharz, Ryś, Siwiec, Gąsiorowski; CEESTAHC, Kraków 2006; opublikowane na www.aotm.gov.pl

„Standardy świadczeń zdrowotnych nabywanych w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce”; 7 komponentów – osobiste kierownictwo prac w ramach komponentu 6 dotyczącego zasad tworzenia koszyka świadczeń; we współpracy z holenderskim TNO i Prof. Davidem Bantą; 2000-2001

„Priorytety zdrowotne – narzędzia oceny i analizy”; współautorstwo i kierownictwo prac 2 części: „Analizy efektywności” oraz „Analizy opłacalności”; Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”; 2002.

“Zarządzanie Opieką Zdrowotną w Powiecie” z Prof. Cezarym Włodarczykiem i Dr Stojgniewem Sitko; grudzień 1998; wydany przez Powiatowe Konsorcjum Konsultingowe.

„Ocena wpływu instytucji regulatora publicznego na proces kształtowania cen leków na rynkach wybranych krajów świata” – wrzesień 2005; współautor raportu badawczego WSPiZ opracowanego na zlecenie SPFF w Polsce

Artykuły i opracowania:

„HTA czyli ocena technologii medycznych” – Biuletyn NFZ (2005)

„Improving the performance of Health Systems in the enlarged EU, and possibilities of effective interventions in the field of avoidable mortality. Amenable mortality in the enlarged Euopean Union – The view of the new member states” –  L’Institut des Sciences de la Sante (listopad 2004, Bruksela)

„Ocena technologii nielekowych” – Problemy Zarządzania 4/2004; Uniwersytet Warszawski

„Grupy objęte wspólnym limitem – ich rola i kryteria tworzenia”; na zlecenie Polfarmed; (2004 r.; www.hta.pl / publikacje)

„Koszyk świadczeń – silva rerum” – Służba Zdrowia (2004)

„Ocena nielekowych technologii medycznych” – Problemy Zarządzania, UW (2004)

„Analizy farmakoekonomiczne – kryteria wiarygodności” – Terapia i Leki (grudzień 2001).

„Wstępne opracowanie dotyczące implementacji systemowej oceny technologii medycznych

(HTA, Health Technology Assessment) w Polsce. Wpływ HTA na: system refundacji leków i system finansowania świadczeń zdrowotnych (koszyk świadczeń gwarantowanych). Rola Polskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych (akronim: PolAHTA; Polish Agency of Health Technology Assessment) – www.hta.pl / aktualności (listopad 2001).

„Wytyczne postępowania w bólu przewlekłym” – wytyczne postępowania w poz, Lekarz Rodzinny, (październik 2001).

„Niedzica Regional Meeting” – Health Technology Assessment, The Newsletter of ISTAHC

(grudzień 2000).

„Standaryzacja postępowania a finansowanie świadczeń” – Służba Zdrowia (kwiecień 2000).

„HTA Workshop in Poland” – Health Technology Assessment, The Newsletter of ISTAHC

(grudzień 1999).

„POWAP- czyli praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach” Odcinek 10: Wytyczne postępowania - Medycyna Praktyczna - (październik i listopad 1999).

„Efektywność procedur medycznych a ich finansowanie, przykład SBU” - Służba Zdrowia (grudzień 1999).

„ HTA – racjonalizm w podejmowaniu decyzji” - Służba Zdrowia, (lipiec 1999)

„Wytyczne i standardy kliniczne – aktualna wiedza medyczna” - Biuletyn Kas Chorych (kwiecień 1999).

„EBM – Medycyna Oparta na Dowodach Naukowych” - Służba Zdrowia (maj 1999).

„DRG – skazani na gospodarność” – Służba Zdrowia, dodatek „Szpital Polski” NR 5/1999 (styczeń 1998).

inne:Liczne publikacje raportów HTA dotyczących technologii lekowych i nielekowych na konferencjach międzynarodowych (w sumie kierowanie pracami nad ok. 80-oma analizami ekonomicznymi i finansowymi).

Liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych dotyczące systemowej roli oceny technologii medycznych i refundacji świadczeń zdrowotnych. 

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE

Wykłady w tym w języku angielskim – wykaz publikacji związanych z przedmiotem wykładu:

W lipcu 1999 zakończone dyplomem uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach „Oxford Workshop in Teaching Evidence Based Medicine”;

2007 przeszkolenie w zakresie EBM i HTA pracowników Centrali NFZ (Biuro Prasowe, DSOZ i DGL), pracowników DPL w MZ, pracowników WGL z Oddziałów NFZ w całej Polsce;

Szkolenia i warsztaty dla analityków oceny technologii medycznych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w Serbii, czerwiec-grudzień 2006 r.

Prowadzenie wykładów z zakresu oceny technologii medycznych, farmakoekonomiki, baz informacji medycznych i epidemiologii klinicznej na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego od 2003 roku po dzień dzisiejszy;

Przeszkolenie w EBM i HTA w sumie ponad 500 osób w stopniu podstawowym i zaawansowanym; prowadzenie wielu czterodniowych kursów z EBM od 1998 roku do 2001; liczne szkolenia z zakresu EBM, HTA i EBHC kilku- i jednodniowe na zamówienie;

Szkolenia w Serbii i na Ukrainie z zakresu EBM, HTA, EBHC, pricing’u;

Liczne wystąpienia na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i warsztatach. 

ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNE

Koordynowanie i zarządzanie pracą zespołów, praca w zespołach nad projektami itd.Podsekretarz Stanu w MZ odpowiedzialny za:

Departament Polityki Lekowej i Farmacji (DPLiF),Departament Analiz i Strategii (DAiS),Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT),Narodowy Instytut Leków (NIL) i inne

Zarządzanie Departamentem Gospodarki Lekami w Centrali NFZ

Dyrektor (Team Leader) projektu Banku Światowego w Serbii dotyczącego:poprawy funkcjonowania poszczególnych części koszyka świadczeń gwarantowanych w Serbii (leki refundowane, świadczenia nielekowe) na podstawie najlepszych wzorców ze świata, projektowanie i analiza wydajności (feasibility study) rozważanych modeli organizacyjnych Agencji Oceny Technologii Medycznych w Serbii,ocena jakości wytycznych i standardów postępowania (practice guidelines, guidelines for guidelines)

Demokratycznie wybrany przez społeczność międzynarodową członek Zarządu (Board of Directors) stowarzyszenia HTAi (Health Technology Assessment International); od lipca 2006 Przewodniczący Annual Meetings Committee w Zarządzie HTAi;

Ekspert HTA odpowiedzialny za prace 3 zespołów oceny technologii medycznych wykonujących raporty HTA dla Serbii od czerwca do grudnia 2006; od września 2007 główny ekspert (Team Leader) projektu Banku Światowego w Serbii;

Przez 3,5 roku kierowanie Biurem Standaryzacji CMJ – w szczytowym okresie zatrudnionych 26 osób;

Kierowanie komponentem 6 projektu z holenderskim TNO dotyczącego standardów świadczeń zdrowotnych;

Prezes HTA Consulting od 2001 roku;

Członek założyciel i pierwszy Wiceprezes CEESTAHC (Central & Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care);

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego HTAi Annual Meeting 2004 w Krakowie (600 uczestników z całego świata),

Organizacja konferencji międzynarodowych HTA: Zakopane 1999, Niedzica 2000;

Organizacja konferencji ogólnopolskiej „Jakość w Opiece Zdrowotnej”;

Organizacja licznych szkoleń, warsztatów i mniejszych konferencji

Dodatkowo:Uczestnictwo w opracowaniu Guidelines Development Recommendations of the Council of Europe pod przewodnictwem Piotra Mierzewskiego (Developing a Metholology for Drawning up Guidelines on Best Medical Practices Recommendation Rec(2001)13, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 10 October 2001), współpraca z Dyrektorami najważniejszych Agencji HTA na świecie

Od lutego 2005 r. uczestnictwo w tzw. Policy Forum - inicjatywie HTAi dotyczącej dialogu decydentów w ochronie zdrowia na świecie, Agencji HTA oraz przemysłu medycznego; spotkania Policy Forum odbywają się 2 razy do roku w różnych miejscach na świecie – najbliższe odbędzie się w Washingtonie w lutym 2006, współpraca z International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) oraz europejskimi Agencjami HTA w ramach projektu European Collaboration for Health Technology Assessment (ECHTA / ECAHI) w roku 2000 i 2001; projekt na zlecenie Komisji Europejskiej i finansowany przez UE; do wglądu dyplom wydany przez Prof. Egona Jonssona, Dyrektora szwedzkiej Agencji HTA (SBU).

Ponad 250 kontroli jakości oraz audytów pełnych raportów oceny technologii medycznych, APD, analiz efektywności, analiz ekonomicznych i finansowych.

Bierze udział w sesjach:

 • Przełom, innowacja a nowość w farmacji i medycynie

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Przełom, innowacja a nowość w farmacji i medycynie

  • Kryteria zasadności inwestowania w nowe terapie – poważne wyzwania i dylematy
  • Nie każda nowość jest innowacją; nie każda innowacja stanowi przełom
  • Lepsze wyniki leczenia, dłuższy okres przeżycia, poprawa rokowania czy „tylko” wyższy komfort pacjenta – co jest wyznacznikiem innowacyjności terapii?
  • Refundacja nowych metod leczenia – perspektywa płatnika i pacjentów

  Przełom, innowacja a nowość w farmacji i medycynie

  • Bogna Cichowska-Duma - dyrektor generalny, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
  • Piotr Jakubczak - dyrektor ds. oferty i marketingu, IQVIA
  • Krzysztof Łanda - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2015-2017, Meritum L.A.
  • Grzegorz Maciążka - dyrektor medyczny, GlaxoSmithKline Poland
  • Krzysztof Milewski - dyrektor generalny, Centrum Badawczo-Rozwojowe, American Heart of Poland SA
  • Joanna Parkitna - p.o. dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • Anna Terlecka - ekspert, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
  • Krysytna Wechmann - prezes, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki“, prezes, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • Magdalena Władysiuk - ekspert oceny technologii medycznych, HTA Consulting, prezes zarządu, Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care

POWRÓT

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.