Wstępny zakres tematyczny

Sesja plenarna. Okrągły Stół Wyzwań Zdrowotnych

Debata z udziałem między innymi:

 • Polityków ugrupowań parlamentarnych
 • Samorządów zawodowych, związków zawodowych i innych organizacji działających w ochronie zdrowia
 • Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Pacjentów
 • Ekspertów
 • Przedstawicieli firm współpracujących z sektorem medycznym

Wybrana tematyka:

 • Najważniejsze zmiany w systemie opieki zdrowotnej
 • Finansowanie ochrony zdrowia
 • Struktura świadczeń zdrowotnych w Polsce – jak ją zmienić?
 • Problemy kadrowe – kto nas będzie leczył?

Program:

 • Prezentacja partyjnych programów dotyczących ochrony zdrowia
 • Dyskusja, wymiana argumentów
 • Wnioski i rekomendacje
 • Wystąpienia przedstawicieli Rady Naukowej HCC 2018 – krótka prezentacja głównych nurtów tematycznych III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Rosnące koszty opieki zdrowotnej – jak im sprostać?

 • Zwiększenie udziału PKB w wydatkach na ochronę zdrowia – możliwości i bariery
 • Składka zdrowotna – na co wystarczy?
 • Współpłacenie i dopłaty pacjentów do wybranych świadczeń – temat zamknięty?
 • Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – potrzebna jest ustawa?

Czy system nadąża za demografią?

 • Polityka senioralna, czyli znacznie więcej niż opieka zdrowotna
 • Czy system emerytalny to wytrzyma?
 • Osoby starsze na rynku pracy
 • Jakość opieki (nie tylko medycznej) nad osobami starszymi w Polsce
 • Profilaktyka chorób wieku podeszłego

Polityka lekowa

 • Założenia strategii polityki lekowej państwa – stan prac nad dokumentem, efekty konsultacji
 • Oczekiwania pacjentów i przemysłu farmaceutycznego a możliwości płatnika – trudna droga do kompromisu
 • Ustawa refundacyjna – dotychczasowe zmiany i planowane kierunki nowelizacji

Przemysł farmaceutyczny – korzystajmy z jego potencjału

 • Potencjał przemysłu farmaceutycznego w Polsce – dziś i jutro
 • Refundacyjny tryb rozwojowy (RTR) – na jakim etapie jesteśmy?

Programy zdrowotne (lekowe)

 • Programy lekowe NFZ – przegląd ocen i opinii
 • Zasady włączania do programów lekowych na przykładach wybranych dziedzin medycyny i jednostek chorobowych
 • Postulowane zmiany dotyczące zasad funkcjonowania programów zdrowotnych (lekowych)

Zdrowy samorząd

 • Samorządowe programy polityki zdrowotnej – nowe regulacje
 • Nie tylko szczepienia – przykłady samorządowych programów profilaktyki wybranych chorób
 • Przygotowanie, realizacja i ocena samorządowych programów polityki zdrowotnej – warunki efektywności takich przedsięwzięć

Szczepienia – wybrane zagadnienia medyczne, prawne i systemowe

Dyrektywa transgraniczna – kto na niej korzysta?

 • Dyrektywa transgraniczna w kontekście rozwoju turystyki medycznej
 • Skala zagranicznych wyjazdów polskich pacjentów – na przykładzie okulistyki i ortopedii
 • Wydatki NFZ związane z leczeniem transgranicznym
 • Prawa pacjenta a przepisy dotyczące transgranicznej opieki medycznej – możliwość dopłaty do wyrobów najwyższej jakości w innych krajach

Opieka kompleksowa czy koordynowana – realne możliwości czy tylko hasło?

 • Ocena wdrożenia projektów pilotaży opieki koordynowanej w systemie ochrony zdrowia finansowanym ze środków publicznych
 • Podstawowa opieka zdrowotna – POZ PLUS
 • Szpitale – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) i kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca (KOS-zawał)
 • Psychiatria – opieka koordynowana nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Wpływ stanu zdrowia społeczeństwa na gospodarkę

 • Możliwie długie życie w zdrowiu sprzyja wzrostowi gospodarczemu – to bardzo opłacalna inwestycja
 • Koszty pośrednie w ochronie zdrowia – czy potrafimy je liczyć?
 • Każdy wyleczony pacjent musi wracać do pracy?
 • Medycyna pracy w Polsce – czy mamy dobry model?

Reforma ochrony zdrowia – perspektywa szpitala

 • Sieć szpitali – ocena kilka miesięcy po starcie – perspektywa z różnych poziomów referencyjności PSZ
 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – jak naprawdę funkcjonuje
 • Zakres świadczeń, potrzeby zdrowotne a zasoby kadrowe w szpitalach

Inwestycje w lecznictwie szpitalnym

 • Skala potrzeb inwestycyjnych w polskich szpitalach
 • Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
 • Źródła finansowania inwestycji – przegląd możliwości

Szpital powiatowy w systemie ochrony zdrowia

 • Miejsce i zadania szpitali powiatowych w systemie
 • Zasoby kadrowe
 • Sytuacja finansowa szpitali powiatowych
 • Zarządzanie szpitalem w powiecie – SPZOZ czy spółka?

Podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna – w latach 2018-2020

 • Współpraca POZ z AOS w kontekście zmian ustawowych i praktycznego przeniesienia AOS do szpitali
 • Czy można już mówić o dominującej, dwustopniowej strukturze świadczeniodawców: POZ – szpitale
 • Co wynika z ustawowych obowiązków dotyczących opieki koordynowanej nałożonych na POZ

Onkologia – wybrane aspekty finansowania diagnostyki i terapii

 • Różnice w finansowaniu leczenia onkologicznego
 • Współczesne zaawansowane obrazowanie nowotworu w diagnostyce i monitorowaniu leczenia – czy nas na to stać?

TERAPIE

Organizacja opieki medycznej nad pacjentami po zawale serca i udarze mózgu – sesja interdyscyplinarna

 • Koordynowana i kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale serca: program KOS-zawał – czy to nam się udaje?
 • Powikłania po udarach mózgu – opieka nad pacjentami ze spastycznością poudarową, otępieniem poudarowym, padaczką poudarową
 • Rehabilitacja kardiologiczna i rehabilitacja poudarowa – potrzeby i dostępność

Choroby płuc

 • Fizjoterapia w postępowaniu przedoperacyjnym w chorobach płuc
 • Obturacyjny bezdech senny – zagrożenie zdrowotne i komunikacyjne
 • Nowe strategie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
 • Rehabilitacja oddechowa
 • Tlenoterapia

Uroonkologia – kilka pytań

 • Kim jest dzisiaj urolog?
 • Trzy w jednym, czyli urologia, onkologia i chirurgia
 • Możliwości i bariery w leczeniu nowotworów urologicznych w Polsce

Choroby rzadkie

 • Pacjenci z chorobami rzadkimi – zagubieni w systemie?
 • Stan prac nad dokumentem „Plan dla chorób rzadkich”
 • Główne problemy dotyczące diagnozowania i terapii chorób rzadkich w Polsce
 • Czym są decyzje o tzw. maksymalnym budżecie w finansowaniu farmakoterapii chorób rzadkich

Diabetologia – wybrane zagadnienia

 • Epidemiologia cukrzycy w Polsce – dziś i jutro
 • Wzrost liczby dzieci otyłych a cukrzyca
 • Współpraca okulistów, diabetologów i lekarzy POZ – jak sobie z tym radzimy?
 • Dostęp polskich pacjentów do terapii cukrzycy – oczekiwania pacjentów i diabetologów
 • Profilaktyka i edukacja dotycząca cukrzycy

Ortopedia – oblicza postępu technologicznego

 • Nowoczesna endoprotezoplastyka stawu kolanowego
 • Endoprotezy cementowe i bezcementowe kolana
 • Zastosowanie mechanicznych i cyfrowych przyrządów do oceny napięcia tkankowego podczas implantacji endoprotezy kolana
 • Spersonalizowana protezoplastyka kolana

Fizjoterapia i medycyna sportowa

 • Nowoczesne metody usprawniania stawu kolanowego – panel z udziałem ortopedów, rehabilitantów i specjalistów w zakresie nauk o kulturze fizycznej

Ginekologia i położnictwo

 • Bezpieczny poród i zdrowy noworodek – rola trójstopniowej opieki perinatalnej
 • Opieka perinatalna a koszt życia
 • Płód jako pacjent – leczenie wewnątrzmaciczne płodu
 • Jak zmniejszyć stale rosnącą liczbę cięć cesarskich?
 • Operacje małoinwazyjne w ginekologii i onkologii ginekologicznej

Chirurgia – nowe wyzwania

 • Ocena potencjału kadrowego
 • Koszty procedur i ich wycena
 • Nowe technologie w chirurgii

Medycyna interdyscyplinarna. W jaki sposób skutecznie stosować ją w praktyce?

Wykłady:

 • Leczenie wad zastawkowych serca z zastosowaniem inżynierii tkankowej i komórek macierzystych
 • Wykorzystanie narzędzi symulacji medycznej w doskonaleniu kadr medycznych
 • Nowe metody leczenia udaru mózgu
 • Wstęp do psychologicznych aspektów terroru
 • Postępowanie przygotowawcze z perspektywy medycznej – analiza przypadku

Dyskusja

Onkologia – wybrane zagadnienia

 • Koordynowane, kompleksowe leczenie onkologiczne (KKLO) – to się naprawdę opłaca
 • Personalizowana farmakoterapia onkologiczna – pozory czy rzeczywistość?
 • Złudzenia i mity w onkologii

NOWE TECHNOLOGIE

Innowacje w medycynie – cz. I. Nowość, innowacja a przełom w medycynie

 • Nowe technologie medyczne – czy naprawdę wiemy, dokąd zmierzamy?
 • Jak powinien wyglądać model współpracy nauka – państwo – przemysł?
 • Start-upy w medycynie; bioinformatyka, sztuczna inteligencja
 • Postęp technologiczny w medycynie ma swoją cenę. Kto zapłaci?

Innowacje w medycynie cz. II. To naprawdę dzieje się w polskim systemie ochrony zdrowia

Wykłady:

 • Innowacyjna chirurgia jaskry
 • Leczenie zaburzeń rytmu serca. Innowacje, które zmieniły nasze spojrzenie na problem. Perspektywa kardiologa i kardiochirurga
 • Nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca. Sposób, w jaki połączenie nowych technologii i klasycznej wiedzy medycznej prowadzi do innowacji w medycynie
 • Reumatologia jednego dnia w Wojskowym Instytucie Medycznym. Filozofia Treat-to-Target – Szybka diagnostyka – Leczenie biologiczne – Rehabilitacja domowa
 • Kompleksowe podejście do pacjentów powikłanych
 • Intensywna terapia hiperbaryczna – wojskowa technologia w służbie krytycznie chorych

Dyskusja

Czy technologia zastąpi lekarza? Sesja interdyscyplinarna

 • Nowe technologie w wybranych dziedzinach medycyny – przykłady
 • Robotyka w medycynie
 • Dyskusja lekarzy i dostawców nowych rozwiązań – o rozwoju technologii w medycynie

Elektroniczna dokumentacja medyczna – konfrontacje

 • EDM – czy wszyscy mają to samo na myśli? E-dokumentacja medyczna z perspektywy:
  • o       zarządzających szpitalami
  • o       ustawodawcy i urzędów centralnych
  • o       firm informatycznych
 • Wnioski z konfrontacji doświadczeń, opinii i argumentów

Telemedycyna: moda czy potrzeba?

 • Jak powinien wyglądać prawidłowy model telemedyczny w placówce ochrony zdrowia
 • Jak ujednolicić i skoordynować gromadzenie i przetwarzanie danych pacjenta?
 • Telemedycyna a ochrona danych osobowych
 • Od telemedycyny nie ma odwrotu. A co z finansowaniem?

E-zdrowie – gabinet, szpital, region, kraj

 • Informatyzacja ochrony zdrowia od skali mikro do makro – diabeł tkwi w szczegółach
 • Oczekiwania i problemy dotyczące wdrażania rozwiązań informatycznych – od indywidualnej praktyki lekarskiej do dużego, wielospecjalistycznego szpitala
 • Platformy krajowe i regionalne – próba bilansu sukcesów i porażek
 • Międzyresortowa Strategia e-Zdrowie – jak osiągnąć założone cele?

Medycyna spersonalizowana – wykorzystanie potencjału big data

Praktyka lekarska w dobie rozwoju nowych technologii informacyjnych i cyfryzacji

Nowe technologie diagnostyczne i chirurgiczne – sesja interdyscyplinarna

 • Postęp technologii medycznych – wybrane przykłady:
 • o       okulistyka
 • o       chirurgia onkologiczna
 • o       kardiochirurgia
 • Wpływ nowych technologii na ograniczanie ryzyka zaburzeń widzenia w obliczu zmian demograficznych
 • Przywracanie do aktywności zawodowej dzięki nowym technologiom w chirurgii onkologicznej, kardiochirurgii

Transplantologia w onkologii – przełamanie kolejnej bariery natury?

Innowacje w wyrobach medycznych – sprzęt, aparatura, wyposażenie

EDUKACJA

Dr Google, dr Watson czy dr Kowalski – kto nas będzie leczył w przyszłości?

 • System kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy w Polsce – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
 • Narzędzie internetowe w edukacji lekarzy, pielęgniarek i pacjentów
 • W jaki sposób pacjenci mogą racjonalnie korzystać z informacji dotyczących medycyny dostępnych w internecie?

Kampanie społeczne

 • Jak skutecznie zmieniać zachowania prozdrowotne i ryzykowne Polaków?
 • Przykłady i krótkie omówienie kampanii społecznych/medialnych dotyczących profilaktyki wybranych chorób i edukacji zdrowotnej
 • Telewizja, prasa, radio, media społecznościowe – jaki przekaz, jakie medium?
 • Czy i jak można zweryfikować skuteczność prozdrowotnych kampanii społecznych?

Rzuć palenie – sesja interdyscyplinarna

 • „Epidemiologia” uzależnienia od palenia papierosów – Polska na tle innych krajów
 • Pokonać nikotynizm – profilaktyka chorób płuc, chorób sercowo-naczyniowych i wybranych chorób nowotworowych 
 • Papierosy i e-papierosy – czy można mówić o mniej szkodliwym nałogu?

Ekologia i medycyna

 • Wpływ czynników środowiskowych na nasze zdrowie – prezentacja wybranych wyników badań
 • Zanieczyszczenie powierza, gleby i wody, hałas – czy mamy szansę wygrać z tymi zagrożeniami?

Edukacja onkologiczna – never-ending (shame) story

Zagrożenia behawioralne

 • Rozwój technologii cyfrowych oraz informacyjnych – oprócz dobrodziejstw są też ciemniejsze strony tego postępu
 • „Przyklejeni” m.in. do smarftonów i komputerów – to już uzależnienie czy tylko nawyk?
 • Skutki uzależnień behawioralnych; jak z nimi wygrać?

Otyłość i nadwaga – mamy poważny problem

 • „Dieta cud” – zbyt często wierzymy, że istnieje?
 • Pacjentka otyła w opiece ginekologiczno-położniczej
 • Otyłość i nadwaga wśród dzieci – narastający problem zdrowotny

Polacy lekomaniacy?

 • Dlaczego ulegamy magii reklamy leków bez recepty i suplementów diety
 • Czy samoleczenie zawsze pomaga?
 • Leki dostępne bez recepty – co każdy powinien o nich wiedzieć
 • Suplementy diety a leki – kilka ważnych różnic