Wstępny zakres tematyczny

Sesja plenarna. Okrągły Stół Wyzwań Zdrowotnych

Debata z udziałem między innymi:

 • Polityków ugrupowań parlamentarnych
 • Samorządów zawodowych, związków zawodowych i innych organizacji działających w ochronie zdrowia
 • Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Pacjentów
 • Ekspertów
 • Przedstawicieli firm współpracujących z sektorem medycznym

Wybrana tematyka:

 • Najważniejsze zmiany w systemie opieki zdrowotnej
 • Finansowanie ochrony zdrowia
 • Struktura świadczeń zdrowotnych w Polsce – jak ją zmienić?
 • Problemy kadrowe – kto nas będzie leczył?

Program:

 • Prezentacja partyjnych programów dotyczących ochrony zdrowia
 • Dyskusja, wymiana argumentów
 • Wnioski i rekomendacje
 • Wystąpienia przedstawicieli Rady Naukowej HCC 2018 – krótka prezentacja głównych nurtów tematycznych III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Rosnące koszty opieki zdrowotnej – jak im sprostać?

 • Zwiększenie udziału PKB w wydatkach na ochronę zdrowia – możliwości i bariery
 • Składka zdrowotna – na co wystarczy?
 • Współpłacenie i dopłaty pacjentów do wybranych świadczeń – temat zamknięty?
 • Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – potrzebna jest ustawa?

Czy system nadąża za demografią?

 • Polityka senioralna, czyli znacznie więcej niż opieka zdrowotna
 • Czy system emerytalny to wytrzyma?
 • Osoby starsze na rynku pracy
 • Jakość opieki (nie tylko medycznej) nad osobami starszymi w Polsce
 • Profilaktyka chorób wieku podeszłego

Polityka lekowa

 • Założenia strategii polityki lekowej państwa – stan prac nad dokumentem, efekty konsultacji
 • Oczekiwania pacjentów i przemysłu farmaceutycznego a możliwości płatnika – trudna droga do kompromisu
 • Ustawa refundacyjna – dotychczasowe zmiany i planowane kierunki nowelizacji

Przemysł farmaceutyczny – korzystajmy z jego potencjału

 • Potencjał przemysłu farmaceutycznego w Polsce – dziś i jutro
 • Refundacyjny tryb rozwojowy (RTR) – na jakim etapie jesteśmy?

Programy zdrowotne (lekowe)

 • Programy lekowe NFZ – przegląd ocen i opinii
 • Zasady włączania do programów lekowych na przykładach wybranych dziedzin medycyny i jednostek chorobowych
 • Postulowane zmiany dotyczące zasad funkcjonowania programów zdrowotnych (lekowych)

Zdrowy samorząd

 • Samorządowe programy polityki zdrowotnej – nowe regulacje
 • Nie tylko szczepienia – przykłady samorządowych programów profilaktyki wybranych chorób
 • Przygotowanie, realizacja i ocena samorządowych programów polityki zdrowotnej – warunki efektywności takich przedsięwzięć

Szczepienia – wybrane zagadnienia medyczne, prawne i systemowe

Dyrektywa transgraniczna – kto na niej korzysta?

 • Dyrektywa transgraniczna w kontekście rozwoju turystyki medycznej
 • Skala zagranicznych wyjazdów polskich pacjentów – na przykładzie okulistyki i ortopedii
 • Wydatki NFZ związane z leczeniem transgranicznym
 • Prawa pacjenta a przepisy dotyczące transgranicznej opieki medycznej – możliwość dopłaty do wyrobów najwyższej jakości w innych krajach

Opieka kompleksowa czy koordynowana – realne możliwości czy tylko hasło?

 • Ocena wdrożenia projektów pilotaży opieki koordynowanej w systemie ochrony zdrowia finansowanym ze środków publicznych
 • Podstawowa opieka zdrowotna – POZ PLUS
 • Szpitale – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) i kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca (KOS-zawał)
 • Psychiatria – opieka koordynowana nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Wpływ stanu zdrowia społeczeństwa na gospodarkę

 • Możliwie długie życie w zdrowiu sprzyja wzrostowi gospodarczemu – to bardzo opłacalna inwestycja
 • Koszty pośrednie w ochronie zdrowia – czy potrafimy je liczyć?
 • Każdy wyleczony pacjent musi wracać do pracy?
 • Medycyna pracy w Polsce – czy mamy dobry model?

Reforma ochrony zdrowia – perspektywa szpitala

 • Sieć szpitali – ocena kilka miesięcy po starcie – perspektywa z różnych poziomów referencyjności PSZ
 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – jak naprawdę funkcjonuje
 • Zakres świadczeń, potrzeby zdrowotne a zasoby kadrowe w szpitalach

Inwestycje w lecznictwie szpitalnym

 • Skala potrzeb inwestycyjnych w polskich szpitalach
 • Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
 • Źródła finansowania inwestycji – przegląd możliwości

Szpital powiatowy w systemie ochrony zdrowia

 • Miejsce i zadania szpitali powiatowych w systemie
 • Zasoby kadrowe
 • Sytuacja finansowa szpitali powiatowych
 • Zarządzanie szpitalem w powiecie – SPZOZ czy spółka?

Podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna – w latach 2018-2020

 • Współpraca POZ z AOS w kontekście zmian ustawowych i praktycznego przeniesienia AOS do szpitali
 • Czy można już mówić o dominującej, dwustopniowej strukturze świadczeniodawców: POZ – szpitale
 • Co wynika z ustawowych obowiązków dotyczących opieki koordynowanej nałożonych na POZ

Onkologia – wybrane aspekty finansowania diagnostyki i terapii

 • Różnice w finansowaniu leczenia onkologicznego
 • Współczesne zaawansowane obrazowanie nowotworu w diagnostyce i monitorowaniu leczenia – czy nas na to stać?

TERAPIE

Organizacja opieki medycznej nad pacjentami po zawale serca i udarze mózgu – sesja interdyscyplinarna

 • Koordynowana i kompleksowa opieka nad pacjentami po zawale serca: program KOS-zawał – czy to nam się udaje?
 • Powikłania po udarach mózgu – opieka nad pacjentami ze spastycznością poudarową, otępieniem poudarowym, padaczką poudarową
 • Rehabilitacja kardiologiczna i rehabilitacja poudarowa – potrzeby i dostępność

Choroby płuc

 • Fizjoterapia w postępowaniu przedoperacyjnym w chorobach płuc
 • Obturacyjny bezdech senny – zagrożenie zdrowotne i komunikacyjne
 • Nowe strategie leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
 • Rehabilitacja oddechowa
 • Tlenoterapia

Uroonkologia – kilka pytań

 • Kim jest dzisiaj urolog?
 • Trzy w jednym, czyli urologia, onkologia i chirurgia
 • Możliwości i bariery w leczeniu nowotworów urologicznych w Polsce

Choroby rzadkie

 • Pacjenci z chorobami rzadkimi – zagubieni w systemie?
 • Stan prac nad dokumentem „Plan dla chorób rzadkich”
 • Główne problemy dotyczące diagnozowania i terapii chorób rzadkich w Polsce
 • Czym są decyzje o tzw. maksymalnym budżecie w finansowaniu farmakoterapii chorób rzadkich

Diabetologia – wybrane zagadnienia

 • Epidemiologia cukrzycy w Polsce – dziś i jutro
 • Wzrost liczby dzieci otyłych a cukrzyca
 • Współpraca okulistów, diabetologów i lekarzy POZ – jak sobie z tym radzimy?
 • Dostęp polskich pacjentów do terapii cukrzycy – oczekiwania pacjentów i diabetologów
 • Profilaktyka i edukacja dotycząca cukrzycy

Ortopedia – oblicza postępu technologicznego

 • Nowoczesna endoprotezoplastyka stawu kolanowego
 • Endoprotezy cementowe i bezcementowe kolana
 • Zastosowanie mechanicznych i cyfrowych przyrządów do oceny napięcia tkankowego podczas implantacji endoprotezy kolana
 • Spersonalizowana protezoplastyka kolana

Fizjoterapia i medycyna sportowa

 • Nowoczesne metody usprawniania stawu kolanowego – panel z udziałem ortopedów, rehabilitantów i specjalistów w zakresie nauk o kulturze fizycznej

Ginekologia i położnictwo

 • Bezpieczny poród i zdrowy noworodek – rola trójstopniowej opieki perinatalnej
 • Opieka perinatalna a koszt życia
 • Płód jako pacjent – leczenie wewnątrzmaciczne płodu
 • Jak zmniejszyć stale rosnącą liczbę cięć cesarskich?
 • Operacje małoinwazyjne w ginekologii i onkologii ginekologicznej

Chirurgia – nowe wyzwania

 • Ocena potencjału kadrowego
 • Koszty procedur i ich wycena
 • Nowe technologie w chirurgii

Medycyna interdyscyplinarna. W jaki sposób skutecznie stosować ją w praktyce?

Wykłady:

 • Leczenie wad zastawkowych serca z zastosowaniem inżynierii tkankowej i komórek macierzystych
 • Wykorzystanie narzędzi symulacji medycznej w doskonaleniu kadr medycznych
 • Nowe metody leczenia udaru mózgu
 • Wstęp do psychologicznych aspektów terroru
 • Postępowanie przygotowawcze z perspektywy medycznej – analiza przypadku

Dyskusja

Onkologia – wybrane zagadnienia

 • Koordynowane, kompleksowe leczenie onkologiczne (KKLO) – to się naprawdę opłaca
 • Personalizowana farmakoterapia onkologiczna – pozory czy rzeczywistość?
 • Złudzenia i mity w onkologii

NOWE TECHNOLOGIE

Innowacje w medycynie – cz. I. Nowość, innowacja a przełom w medycynie

 • Nowe technologie medyczne – czy naprawdę wiemy, dokąd zmierzamy?
 • Jak powinien wyglądać model współpracy nauka – państwo – przemysł?
 • Start-upy w medycynie; bioinformatyka, sztuczna inteligencja
 • Postęp technologiczny w medycynie ma swoją cenę. Kto zapłaci?

Innowacje w medycynie cz. II. To naprawdę dzieje się w polskim systemie ochrony zdrowia

Wykłady:

 • Innowacyjna chirurgia jaskry
 • Leczenie zaburzeń rytmu serca. Innowacje, które zmieniły nasze spojrzenie na problem. Perspektywa kardiologa i kardiochirurga
 • Nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca. Sposób, w jaki połączenie nowych technologii i klasycznej wiedzy medycznej prowadzi do innowacji w medycynie
 • Reumatologia jednego dnia w Wojskowym Instytucie Medycznym. Filozofia Treat-to-Target – Szybka diagnostyka – Leczenie biologiczne – Rehabilitacja domowa
 • Kompleksowe podejście do pacjentów powikłanych
 • Intensywna terapia hiperbaryczna – wojskowa technologia w służbie krytycznie chorych

Dyskusja

Czy technologia zastąpi lekarza? Sesja interdyscyplinarna

 • Nowe technologie w wybranych dziedzinach medycyny – przykłady
 • Robotyka w medycynie
 • Dyskusja lekarzy i dostawców nowych rozwiązań – o rozwoju technologii w medycynie

Elektroniczna dokumentacja medyczna – konfrontacje

 • EDM – czy wszyscy mają to samo na myśli? E-dokumentacja medyczna z perspektywy:
  • o       zarządzających szpitalami
  • o       ustawodawcy i urzędów centralnych
  • o       firm informatycznych
 • Wnioski z konfrontacji doświadczeń, opinii i argumentów

Telemedycyna: moda czy potrzeba?

 • Jak powinien wyglądać prawidłowy model telemedyczny w placówce ochrony zdrowia
 • Jak ujednolicić i skoordynować gromadzenie i przetwarzanie danych pacjenta?
 • Telemedycyna a ochrona danych osobowych
 • Od telemedycyny nie ma odwrotu. A co z finansowaniem?

E-zdrowie – gabinet, szpital, region, kraj

 • Informatyzacja ochrony zdrowia od skali mikro do makro – diabeł tkwi w szczegółach
 • Oczekiwania i problemy dotyczące wdrażania rozwiązań informatycznych – od indywidualnej praktyki lekarskiej do dużego, wielospecjalistycznego szpitala
 • Platformy krajowe i regionalne – próba bilansu sukcesów i porażek
 • Międzyresortowa Strategia e-Zdrowie – jak osiągnąć założone cele?

Medycyna spersonalizowana – wykorzystanie potencjału big data

Praktyka lekarska w dobie rozwoju nowych technologii informacyjnych i cyfryzacji

Nowe technologie diagnostyczne i chirurgiczne – sesja interdyscyplinarna

 • Postęp technologii medycznych – wybrane przykłady:
 • o       okulistyka
 • o       chirurgia onkologiczna
 • o       kardiochirurgia
 • Wpływ nowych technologii na ograniczanie ryzyka zaburzeń widzenia w obliczu zmian demograficznych
 • Przywracanie do aktywności zawodowej dzięki nowym technologiom w chirurgii onkologicznej, kardiochirurgii

Transplantologia w onkologii – przełamanie kolejnej bariery natury?

Innowacje w wyrobach medycznych – sprzęt, aparatura, wyposażenie

EDUKACJA

Dr Google, dr Watson czy dr Kowalski – kto nas będzie leczył w przyszłości?

 • System kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy w Polsce – wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
 • Narzędzie internetowe w edukacji lekarzy, pielęgniarek i pacjentów
 • W jaki sposób pacjenci mogą racjonalnie korzystać z informacji dotyczących medycyny dostępnych w internecie?

Kampanie społeczne

 • Jak skutecznie zmieniać zachowania prozdrowotne i ryzykowne Polaków?
 • Przykłady i krótkie omówienie kampanii społecznych/medialnych dotyczących profilaktyki wybranych chorób i edukacji zdrowotnej
 • Telewizja, prasa, radio, media społecznościowe – jaki przekaz, jakie medium?
 • Czy i jak można zweryfikować skuteczność prozdrowotnych kampanii społecznych?

Rzuć palenie – sesja interdyscyplinarna

 • „Epidemiologia” uzależnienia od palenia papierosów – Polska na tle innych krajów
 • Pokonać nikotynizm – profilaktyka chorób płuc, chorób sercowo-naczyniowych i wybranych chorób nowotworowych 
 • Papierosy i e-papierosy – czy można mówić o mniej szkodliwym nałogu?

Ekologia i medycyna

 • Wpływ czynników środowiskowych na nasze zdrowie – prezentacja wybranych wyników badań
 • Zanieczyszczenie powierza, gleby i wody, hałas – czy mamy szansę wygrać z tymi zagrożeniami?

Edukacja onkologiczna – never-ending (shame) story

Zagrożenia behawioralne

 • Rozwój technologii cyfrowych oraz informacyjnych – oprócz dobrodziejstw są też ciemniejsze strony tego postępu
 • „Przyklejeni” m.in. do smarftonów i komputerów – to już uzależnienie czy tylko nawyk?
 • Skutki uzależnień behawioralnych; jak z nimi wygrać?

Otyłość i nadwaga – mamy poważny problem

 • „Dieta cud” – zbyt często wierzymy, że istnieje?
 • Pacjentka otyła w opiece ginekologiczno-położniczej
 • Otyłość i nadwaga wśród dzieci – narastający problem zdrowotny

Polacy lekomaniacy?

 • Dlaczego ulegamy magii reklamy leków bez recepty i suplementów diety
 • Czy samoleczenie zawsze pomaga?
 • Leki dostępne bez recepty – co każdy powinien o nich wiedzieć
 • Suplementy diety a leki – kilka ważnych różnic

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP ON-LINE Sp. z o.o.